Świętowanie Dnia Pańskiego – jak wychować do umiejętności świętowania

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

Dzień Papieski, Eucharystia, świętowanie dnia wolnego, wypoczynek, wychowanie, umiejętność

Abstrakt

Artykuł podejmuje aktualny problem kryzysu świętowania niedzieli w rodzinie, parafii. Jako jedną z dróg ku zmianie tej negatywnej sytuacji proponuje się ożywienie katechezy i uświadomienie wierzących o potrzebie właściwego przeżywania tego dnia, niezbędne jest zatem podejmowanie zadań wpływających na kształtowanie odpowiednich postaw właściwych należnemu świętowaniu niedzieli i umiejętności skutecznego odpoczynku. Pandemia, która zdominowała człowieka XXI wieku i spowodowała, że został on zamknięty w czterech ścianach swojego miejsca zamieszkania, pozostawia złe skutki nie tylko w fizykalności osoby ludzkiej w postaci różnego rodzaju powikłań po chorobie. Również ucierpiała wystarczająco nadszarpnięta przed pandemią duchowość współczesnego człowieka. Groteskowy jest fakt, że dzisiaj ludzie boją się uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, tłumacząc się wysokim ryzykiem zarażenia koronawirusem, a z drugiej strony nie przestrzegając przepisów sanitarnych związanych z pandemią – chodząc bez zasłoniętych ust i nosa – przemierzają aleje supermarketów i centrów handlowych. Dziś paradoksy życia są coraz częściej widoczne w życiu człowieka, który często błędnie pojmuje i definiuje umiejętność świętowania i odpoczynku. Wielu ludzi współczesnego świata męczy się z powodu braku umiejętnego odpoczywania, człowiek po odpoczynku jest bardziej zmęczony niż przed nim. Jest to konsekwencja odchodzenia od źródeł wychowania chrześcijańskiego i kierowania się ku wychowaniu nowoczesnemu, tolerancyjnemu, które nie pochodzi od Boga tylko koncentrują się na człowieku – w nim ma źródło i koniec – to prowadzi do bezsensowności ludzkiego życia.

Bibliografia

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta fidei ogłaszający Rok Wiary,

Watykan 2011.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Czas, w: Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1983.

Drożdż B., Wolański B., Niedziela jest święta, Legnica 2011.

Gręźlikowski J., Duchowość Dnia Pańskiego i jego świętowanie, „Ateneum Kapłańskie” Tom 142, z. 2, 2004, s. 269-283.

Jan Paweł II, List apostolski o świętowaniu niedzieli Dies Domini, Wrocław 2000.

Jan Paweł II, Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994 r, w: Jan Paweł II, Rodzino, co mówisz o sobie?, Kraków 1995, s. 34-35.

Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeństwa czerwcowego w Elblągu, 6 czerwca 1999r.,

w: Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, red. Idem, Kraków 1999, Tom 3, s. 451-456.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, Poznań 2008.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Koperek J., Koperek A., Prawo rodziny jako Kościoła domowego do udziału w życiu społecznym, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010.

Mariański J., Religijność młodzieży szkolnej w procesie przemian (1988-2017), „Edukacja Międzykulturowa” 2019, nr 1, s. 19-37.

Mąkosa P., Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacji i realizacja, w: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005, s. 273-312.

Mierzejewski K., Obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, „Prawo Kanoniczne” 4, 2014, s. 65-88.

Nabożny M., Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła: wybrane aspekty biblijne i historyczno-prawne, Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20, 2013, s. 339-361.

Osial W., Rola katechezy w wychowaniu do świętowania niedzieli w rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2013, nr 17, s. 151-170.

Ostrowski M., Definicja czasu wolnego – rozwój pojęcia, formy, w: http://pastoralna.upjp2.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/201mon-definicja-czasu-wolnego-rozwoj-pojecia.pdf, dostęp: 16.10.2021.

Ostrowski M., Święto, świętowanie, czas wolny, http://pastoralna.upjp2.edu.pl/files/206%20Swieto-Swietowanie-Wolny%20czas.pdf, dostęp: 16.10.2021.

Pawlina K., Eucharystia w życiu młodzieży, „Collectanea Theologica” 68 (1998), nr 3, s. 39-48.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), w: Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego, Poznań 2001.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

Pryba A., Świętowanie dnia Pańskiego umocnieniem wspólnoty kościoła domowego, „Forum Teologiczne” 14, 2013, s. 67-78.

Stala J., Potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i w szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 13-31.

Szyran J., Dzień Pański w hipermarkecie, „Collectanea Theologica” 2002, nr 3, s. 180-193.

Wiszowaty E., Czas wolny w perspektywie teologiczno-pastoralnej, „Forum Teologiczne” 14, 2013, s. 7-20.

Wiśniewska K., Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, Toruń 2021.

Wolański B., Niedziela dniem Pańskim i świętem rodziny, w: Teologia Praktyczna, Tom 4, 2011, s. 81-89.

Zimny J., Odpoczynek w ujęciu Jana Pawła II, „Studia Elbląskie” Tom 14, 2013, s. 227-239.

Zwoliński A., Wychowawczy i kulturowy charakter niedzieli i czasu świętego, „Pedagogika Katolicka” Tom 6, 2010, s. 71-94.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2021. „Świętowanie Dnia Pańskiego – Jak Wychować Do umiejętności świętowania”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3-4 (grudzień):45-56. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1341.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>