O czasopiśmie

„Zeszyty Formacji Katechetów” są recenzowanym pismem naukowym, wydawanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej pod patronatem Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

„Zeszyty Formacji Katechetów” są kwartalnikiem ukazującym się od 2001 r. ukierunkowanym na permanentne dokształcanie i doskonalenie katechetów.

„Zeszyty Formacji Katechetów” to czasopismo katechetyczne, w którym zamieszczane są artykuły z zakresu: formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, doktrynalno-teologicznej, psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno-metodycznej oraz konspekty katechez i scenariusze inscenizacji.

„Zeszyty Formacji Katechetów” znajdują się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 20 pkt.