Katecheza wychowuje w wolności od uzależnień

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

katecheza, wolność, wychowanie, uzależnienie

Abstrakt

Postęp, rozwój i nowe technologie sprawiają, że otaczająca nas rzeczywistość jest niezwykle atrakcyjna. Człowiek żyje w świecie, w którym z każdej strony docierają do niego jakieś informacje. W świecie tak ogromnej dostępności wszelkich dóbr materialnych staje młody człowiek zagubiony bez doświadczenia i wsparcia, człowiek zaczynający pytać o wolność i chcący z niej korzystać. Bez wsparcia źle pojęta wolność przerodzi się w zniewolenie młodego człowieka. Alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, nikotyna zniewalają młodego człowieka. To, jakimi wartościami i normami będzie kierował się adolescent w dużej mierze zależy od dwóch środowisk, a mianowicie od rodziny i szkoły. Przed ogromnym wyzwaniem wychowawczym i dydaktycznym stoi dziś katecheza dzieci i młodzieży. Postawa, jaką przejawia nauczyciel wobec uczniów jest kluczowa i niezwykle znacząca w czasie wielu współczesnych problemów cywilizacyjnych. Współczesny upadek wartości, brak odpowiednich wzorców osobowych, wpływ mass mediów oraz zaburzone relacje rodzinne czy rówieśnicze sprawiają, że młodzież coraz częściej błędnie korzysta z wolności i zostaje uwikłana w różnego typu uzależnienia, które zniewalają i zniekształcają umiejętność patrzenia na siebie i otaczającą rzeczywistość.

Bibliografia

Chrzanowska R., Wychowanie młodego człowieka do życia w trzeźwości, w: Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Kraków 2017, s. 295-315.

Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.

Dziewiecki M., Rola Kościoła w wychowywaniu do wolności w kontekście integralnego spojrzenia na profilaktykę i terapię uzależnień, „Studia nad Rodziną” 3 (1998), s. 111-122.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2003.

Dziewiecki M., Wychowanie młodzieży w wolności i abstynencji, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 3 (2016), s. 88-100.

Goliszek P.T., Wychowanie do prawdy w osobowym świadectwie katechety, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010, s. 183-201.

Jakubowski T., Uzależnienie – ograniczeniem wolności człowieka, https://opoka.org.pl/ biblioteka/i/id/9909v_05.html, dostęp: 09.10.2021.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej w kościele św. Stanisława Biskupa, Rzym, 28 czerwca 1992 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13,8-9 (1992), s. 20-21.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawianej na lotnisku wojskowym w Radomiu, 4 czerwca 1991r., w: Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, red. Idem, Kraków 1999, s. 67-73.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, nr 1, 3, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_pl.html /, dostęp: 09.10.2021.

Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2008.

Krasnodębski M., Antropologia edukacji. Wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018.

Kupczak P., Wolność osoby ludzkiej według Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Teologia w Polsce” Tom 5, nr 1 (2011), s. 107-121.

Misiaszek K., Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” Tom 25, (2008), s. 191-205.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

Potocki A., Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzacji moralności, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2016), s. 111-141.

Słomka W., Wolność, w: Leksykon Duchowości Katolickiej, Lublin-Kraków 2002, s. 917-920.

Strumińska-Doktór A., Edukacja środowiskowa w katechezie szkolnej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4 (2006), s. 503-515.

Szubartowska A., Zmiana kodu kulturowego młodzieży wyzwaniem dla katechety szkolnego, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010, s. 45-64.

Szymaniak K., Zjawisko nadużywania substancji psychoaktywnych przez adolescentów wyzwaniem dla współczesnych nauczycieli, katechetów i rodziców, „Paideia” 2 (2020), s. 265-279.

Śledzianowski J., Przesłanie trzeźwościowe – wolności od uzależnień w nauczaniu Jana Pawła II, w: Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, red. K. Linowski, M, Jędrzejko, Radom 2012, s. 57-74.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2021. „Katecheza Wychowuje W wolności Od uzależnień”. Zeszyty Formacji Katechetów 82 (2):54-62. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1333.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>