Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było wcześniej publikowane, ani nie było rozpatrywane przez inne czasopismo.

 • Zgłaszany plik jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie było to możliwe podano adresy URL.
 • Odstęp między wierdzami 1,5, czcionka 12 - Times New Roman; ilustracje, obrazy, tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

 • Redakcja „Zeszytów Formacji Katechetów” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub scenariusza lekcji, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału należy do redaktorów-recenzentów, którzy decydują o dopuszczeniu do drukowania.
 • Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy artykuły, które nie przekraczają 12 stron znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z przypisami (30 wierszy na stronie).
 • Prosimy także o krótkie streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (ok. 8 wierszy) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim, a także krótki biogram (do 5 wierszy). Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko; tytuł naukowy; ośrodek naukowy, z którym autor jest związany; pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji; numer telefonu; e-mail; ORCiD.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Prosimy, by w tekście nie stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.
 • W terminie około miesiąca od otrzymania materiałów Redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do druku lub odrzuceniu danego artykułu. 

Zasady ogólne

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 • Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych poddawany opracowaniu redakcyjnemu i językowemu oraz autoryzowany przed publikacją.
 • W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekdcie informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
 • Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału).

Formatowanie tekstu

 • imiona i nazwisko autora artykułu (Times New Roman 12 pkt.)
 • tytuł artykułu (Times New Roman 12 pkt., B),
 • narracja (Times New Roman 12 pkt.),
 • przypisy u dołu strony (Times New Roman 10 pkt.);
 • wyrównanie do obu marginesów (także przypisów);
 • wszystkie marginesy na stronie A4 po 2,5 cm;
 • tabulacja 1 cm;
 • interlinia 1,5.
 • Cytaty - wyróżnione w tekście przez ujęcie ich w cudzysłów i opatrzone przypisem.
Przypisy
 • Przypisy odwołuce się do książek pojedynczych autorów, jak też o nierozdzielnym autorstwie, winny zawierać: autora (autorów), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do prac zbiorowych winny zawierać: autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego opracowania (kursywą), tytuł książki, w której zostało ono umieszczone (kursywą), redaktora lub tego, kto ją opracował, miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt) oraz stronę;
 • Przypisy źródłowe z odwołaniem się do wytworów prasowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety (w cudzysłowie), datę publikacji (dla dzienników i tygodników rok, numer, dzień i miesiąc pisany słownie; dla miesięczników i kwartalników rok i miesiąc, kolejny numer, opcjonalnie stronę);
 • W przypisach odwołujących się do już podanego źródła należy unikać stosowania „dz. cyt.”. Dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki.
 • W przypisach stosujemy polskie zwroty, tzn. tamże, tenże, taże, cyt. za, zob., mps., rkps., kps., b.r., b.m.

Formacja ludzka i chrześcijańska

Dotyczy permanentnej formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Obejmuje rozwój duchowy i osobowy nauczycieli religii.

Redaktor działu: Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

Formacja doktrynalno-teologiczna

Dotyczy kształcenia z zakresu teologii systematycznej, moralnej oraz liturgiki.

Redaktor działu: Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Obejmuje pogłębienie wiedzy z pedagogiki, a także psychologii rozwojowej, wychowawczej i osobowości.

Redaktor działu: Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Dotyczy dydaktyki i metodyki szkolnego nauczania religii. Przybliża współczesne sposoby prowadzenia lekcji w procesie nauczania oraz różne sposoby zastosowania metod integracji grupowej i aktywizowania uczniów.

Redaktor działu: Ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Bednarczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Forum katechetów

Dział praktyczny, tj. dzielenie się doświadczeniem katechetów, prezentacje ciekawych konspektów katechez i scenariuszy inscenizacji. Zawiera także sprawozdania z ważniejszych wydarzeń katechetycznych.

Redaktor działu: Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Recenzje

Przedstawia recenzje aktualnych publikacji dotyczących formacji katechetów i problematyki związanej z nauczaniem szkolnym katechezy.

Redaktor działu: Ks. dr Wojciech Wojtyła, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone na stronie tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom.