Archiwum

 • Eucharystia – Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. 30-lecie katechezy w szkole
  Tom 80 Nr 4 (2020)


  W tym numerze m.in.:


  - Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy - St. Łabendowicz
  - Metodyka zuchowa na katechezie - A. Turek
  - Manna na pustyni zapowiedzią Eucharystii - A. Wrzesień

 • Eucharystia jako pamiątka i ofiara. Wychowanie w rodzinie
  Nr 2-3 (2020)


  W tym numerze m.in.:

  - Eucharystia jako pamiątka, ofiara i uczta Chrystusa, pokarmem w drodze - St. Łabendowicz
  - Przykłady wykorzystania mediów społecznościowych w duszpasterskiej działalności Kościoła w czasie pandemii - P. Skórnicka
  - Wybrane narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu religii - A. Turek 

 • EUCHARYSTIA – "WIELKA TAJEMNICA WIARY"
  Tom 77 Nr 1 (2020)


  W tym numerze m.in.:

  - Eucharystia i miłość - M. Dziewiecki
  - Eucharystia – „wielka tajemnica wiary” - St. Łabendowicz
  - Natura ofiarnicza Eucharystii w oparciu o encyklikę Ecclesia de Eucharistia papieża Jana Pawła II - S. Jaśkiewicz

 • EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. WYMOGI EDUKACYJNE NAUCZANIA RELIGII
  Tom 76 Nr 4 (2019)


  W tym numerze m.in:

  - Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży - A. Maj
  - Edukacja religijna w systemie szkolnym w służbie integralnego wychowania - St. Łabendowicz
  - Katecheta (nauczyciel religii) jako wychowawca na tle proponowanych zmian w prawie oświatowym - M. Mąkosa

 • DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCA KOŚCIÓŁ I PROWADZI DO CHRYSTUSA
  Tom 75 Nr 3 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Między państwem a Kościołem – od autonomii do współpracy. Elementy chrześcijańskiej etyki życia społecznego - W. Wojtyła
  - Praktyki religijne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych - M. Bednarska
  - Uświęcające działanie Ducha Świętego - St. Łabendowicz

 • DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA. WYCHOWANIE MŁODYCH
  Tom 74 Nr 2 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Środki masowego przekazu w służbie edukacji - M. Kaczmarczyk
  - Wolontariat chrześcijański jako forma wychowania młodzieży - P. Skórnicka
  - Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa - St. Łabendowicz

 • W MOCY BOŻEGO DUCHA. SYNOD MŁODYCH
  Tom 73 Nr 1 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Troska Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” - St. Łabendowicz
  - Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu - D. Fołtyn
  - Obrazy malarskie w patriotycznym wychowaniu młodzieży na katechezie - A. Szubartowska, M. Wagner, R. Chałupniak

 • WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY
  Tom 72 Nr 4 (2018)


  W tym numerze m.in.:
  - Wychowanie patriotyczne dzisiaj - M. Dziewiecki
  - Wychowanie patriotyczne w katechezie - St. Łabendowicz
  - Znaczenie dialogu motywującego w procesie kształtowania tożsamości - H. Styliński

 • DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NADZIEI. ŚW. STANISŁAW KOSTKA - PATRON DZIECI I MŁODZIEŻY
  Tom 71 Nr 3 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Wolność do dysponowania własnym ciałem. Współczesny "spór o człowieka" - R. Grzywacz
  - Cywilizacja miłości jako odpowiedź na współczesny kryzys moralny według św. Jana Pawła II - D. Natorski
  - Sakrament pokuty i pojednania młodzieży w ujęciu o. Józefa Stanisława Płatka - K. Kwiatkowski

 • JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
  Tom 70 Nr 2 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski - St. Łabendowicz
  - Wychowanie do radości w katechezie - S. Podgórski
  - Przygotowanie młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej do sakramentu bierzmowania – rola rodziny, szkoły i parafii. Stan obecny i perspektywy rozwoju - M. Bednarska

 • DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA
  Tom 69 Nr 1 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Duch Święty a posłannictwo chrześcijanina - G. Księżak
  - Jedność Kościoła w nauczaniu biskupa Piotra Gołębiowskiego - D. Glibowski
  - Katecheta w zwierciadle wirtualnego świata - R. Chałupniak

 • WOLONTARIAT W SZKOLE I W PARAFII
  Tom 68 Nr 4 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Wolontariat charytatywny wśród młodzieży austriackiej na przykładzie Vienna Business School - P. Kubiak
  - Wolontariat w służbie solidaryzmu społecznego dzieci i młodzieży - W. Przygoda
  - Wolontariat, wychowanie, tutoring – ku rozwojowi człowieka - D. Adamczyk

 • PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ I ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
  Tom 67 Nr 3 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej dla współczesnej katechezy - St. Łabendowicz
  - Święty brat Albert – patron na dzisiejsze czasy - J. Wojtkun
  - Przygotowanie do bierzmowania młodzieży w okresie adolescencji. Refleksje psychologiczno-pedagogiczne - A. Golba

 • WSPÓLDZIAŁANIE DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH W KOŚCIELE
  Tom 66 Nr 2 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Geniusz Kobiety - M. Dziewiecki
  - Autorytet wychowawczy - A. Kogut
  - Znaczenie norm kanonicznych w nauczaniu religii w szkołach a pozycja prawna Kościoła Katolickiego w Polsce - K. Dyda

 • MISYJNY WYMIAR KOŚCIOŁA
  Tom 65 Nr 1 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Empatia i asertywność w komunikacji międzyludzkiej - M. Dziewiecki
  - Demokracja i wychowanie do wartości - W. Wojtyła
  - Katechizm „Największa jest Miłość” narzędziem ewangelizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - Joanna Borowicz

 • INTEGRALNE WYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ W KONTEKŚCIE ROKU MIŁOSIERDZIA
  Tom 64 Nr 4 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - O doświadczeniu wiary: między samotnością a wspólnotą - M. Jagielski
  - Katecheza szkolna w integralnej formacji ucznia - A. Maj
  - Agresja wśród dziewcząt - A. Baranowska

 • BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI - ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
  Tom 63 Nr 3 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - „Herosi w sutannach” w prozie Jana Dobraczyńskiego. Dwie obserwacje - G. Głąb
  - Dzieło katechizacji – ku pełni życia chrześcijańskiego (w świetle adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II) - D. Adamczyk
  - Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie - St. Łabendowicz

 • WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA
  Tom 62 Nr 2 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała - J. Kucharski
  - Doświadczenie aksjologiczne jako wyraz równowagi pomiędzy subiektywnym czuciem wartości a ich obiektywnym charakterem - P. Bukowski
  - Prezentacja multimedialna w katechezie - St. Łabendowicz

 • NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
  Tom 61 Nr 1 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - Chrzest Mieszka I i jego dworu (966 r.) – fakt i jego znaczenie - R. Piekarski
  - Idea świętości i miłosierdzia –Św. Józef Sebastian Pelczar w perspektywie Roku Miłosierdzia - J. Kochel
  - "Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz2,17) – teoria prawa naturalnego - W. Wojtyła

 • FORMACJA KATECHETÓW NA WSPÓŁCZESNE CZASY. 15-LECIE ZESZYTÓW FORMACJI KATECHETÓW
  Tom 60 Nr 4 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacja katechetów dla rozwoju człowieka - M. Włosiński
  - Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów - W. Przygoda
  - Kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej - R. Chałupniak

 • OWOCE NAWRÓCENIA-RADOŚĆ I NADZIEJA
  Tom 59 Nr 3 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Intronizacja a udział wiernych w królewskiej misji Chrystusa - W. Śmigiel
  - Nawrócenie chrześcijańskie drogą radości i nadziei - St. Łabendowicz
  - Wychowanie w perspektywie personalistycznej - D. Adamczyk

 • WYCHOWANIE W PRAWDZIE
  Tom 58 Nr 2 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Prawda drogą do wolności odpowiedzialnej według św. Jana Pawła II - A. Jastrzębski
  - Maryja w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego - J. Kalisty
  - Zachowania samobójcze młodzieży. O potrzebie realizacji oddziaływań presuicydalnych na lekcjach religii - A. Baranowska

 • NAWRÓCENIE W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
  Tom 57 Nr 1 (2015)


  W tym numerze m.in.:
  - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja? - P. Mąkosa
  - Rola i miejsce sakramentu pokuty w procesie formacji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania - J. Borowicz
  - Metody utrwalania treści w katechezie - St. Łabendowicz

 • WOŁANIE O LUDZI SUMIENIA
  Tom 56 Nr 4 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Z nauczania Jana Pawła II na temat lekarskiej etyki - M. Włosiński
  - Praca człowieka uczestnictwem w dziele Stwórcy. Św. Jana Pawła II teologia pracy - W. Wojtyła
  - Techniki multimedialne w katechezie - St. Łabendowicz

 • WEZWANI DO ŚWIADECTWA
  Tom 55 Nr 3 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Kościół w trosce o fizyczno-duchowy rozwój człowieka na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - M. Rutkowska
  - Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem duszy - J. Kucharski
  - Działalność katechetyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych - J. Wiśniewska

 • BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA
  Tom 54 Nr 2 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Wiara podstawą życia duchowego - M. Chmielewski
  - Egzystencja chrześcijanina egzystencją wiary - M. Włosiński
  - Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy i wyzwania - A. Kiciński

 • WZRASTANIE W WIERZE
  Tom 53 Nr 1 (2014)

  W tym numerze m.in.:

  - Propozycja „lectio divina” dla wiary w Jezusa Syna Bożego w świetle Mt 14,22-33 - S. Haręzga
  - Nauczanie religii w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego w diecezji sandomierskiej inspiracją dla katechezy we współczesnym systemie edukacji - Z. Kowalczyk
  - Człowiek grzeszny powołany do doskonałości - A. Jastrzębski

 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
  Tom 52 Nr 4 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Doświadczenie człowieka początkiem filozoficznej antropologii Karola Wojtyły - W. Wojtyła
  - Ewangeliczne opisy męki i zmartwychwstania Jezusa a wizerunek na Całunie Turyńskim - T. Twardziłowski
  - Metody biblijne w katechezie młodzieży i dorosłych - St. Łabendowicz

 • APOSTOLAT SPOŁECZNY W KATECHEZIE
  Tom 51 Nr 3 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacja dzieci i młodzieży do apostolatu społecznego - W. Przygoda
  - Psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka - D. Adamczyk
  - Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie - St. Łabendowicz

 • AKTUALNOŚĆ NAUKI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
  Tom 50 Nr 2 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Twórcy mediów a sumienie - M. Korzekwa
  - Poznać tajemnicę Kościoła nauką „Lumen gentium” - W. Jaworski
  - Zasady dialogu wychowawczego i ich realizacja w rodzinie - W. Kądziołka

 • NOWA EWANGELIZACJA
  Tom 49 Nr 1 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych - M. Dziewiecki
  - Wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego - D. Adamczyk
  - Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny - St. Łabendowicz

 • WYCHOWANIE W WIERZE-ROK WIARY
  Tom 48 Nr 4 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Refleksje o wierze w Roku Wiary - J. Wojtkun
  - Rodzina chrześcijańska wspólnotą formowaną przez sakramenty - J. Mizak
  - Psychomanipulacyjne techniki werbowania nowych członków sekt - D. Chrzanowski

 • WYCHOWANIE W GRUPACH I WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH
  Tom 47 Nr 3 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Współczesne ruchy odnowy i stowarzyszenia we wspólnocie Kościoła - S. Płusa
  - Wychowanie do wspólnoty Kościoła - L. Domagała
  - W trosce o rozwój religijności młodzieży gimnazjalnej - M. Wrzosek

 • WYCHOWANIE W RODZINIE
  Tom 46 Nr 2 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Wychowanie religijne w rodzinie - A. Rayzacher-Majewska 
  - Znak krzyża w rodzinie - M. Korzekwa
  - Dążenie ku dorosłości w kontekście rozwoju osobowości młodzieży - M. Wrzosek

 • WYCHOWANIE DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA
  Tom 45 Nr 1 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Katolicy wobec wyznawców nowych ruchów religijnych - D. Chrzanowski
  - Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10 - St. Haręzga
  - Wyzwania nowej ewangelizacji – reforma systemu oświaty – nowy kształt katechezy - P. Tomasik

 • WYCHOWANIE W KATECHEZIE
  Tom 44 Nr 4 (2011)


  W tym numerze m.in.:


  - Nowa ewangelizacja jako wyzwanie wobec katechezy w świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów - R. Kaczmarek
  - W komunii z Bogiem przez sakramenty - M. Jagodziński
  - Wychowanie w katechezie - St. Łabendowicz

 • BŁOGOSŁAWIONE DZIEDZICTWO - JAN PAWEŁ II
  Tom 43 Nr 3 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Jan Paweł II a powołania - M. Dziewiecki
  - Błogosławiony Jan Paweł Wielki. Beatyfikacja Świadka Miłości - M. Korzekwa
  - Ocalenie świata od totalnej zagłady – katecheza o potopie - D. Adamczyk

 • W KOMUNII Z BLIŹNIMI
  Tom 42 Nr 2 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Communio z braćmi, czyli miłość bliźniego - M. Dziewiecki
  - Pismo Święte w katechezie - St. Łabendowicz
  - Geneza zła w perspektywie Rdz 3 - D. Adamczyk

 • W KOMUNII Z BOGIEM
  Tom 41 Nr 1 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacyjny wymiar roku liturgicznego w katechezie - K. Matwiejuk
  - Małżeństwo: sakrament miłości - M. Dziewiecki
  - Dialog wychowawczy w rodzinie szansą na porozumienie i współpracę - W. Buczek

 • KATECHEZA W SZKOLE
  Tom 40 Nr 4 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - 20-lecie powrotu do szkoły – Z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem – przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia ks. Stanisław Łabendowicz - St. Łabendowicz
  - Współczesne koncepcje pedagogiczne szkoły - A. Maj
  - Pedagogika czasu wolnego a religijność i patriotyzm młodzieży - M. Włosiński

 • WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
  Tom 39 Nr 3 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - Wychowanie do miłości bliźniego - M. Dziewiecki
  - Patriota i obywatel - M. Korzekwa
  - Zapomniane słowo – wychowanie - M. Cogiel

 • WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI W KATECHEZIE
  Tom 38 Nr 2 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - Mężczyzna, kobieta i miłość - M. Korzekwa
  - Miłość bliźniego służbą społeczeństwu - L. Mergalska
  - Reklama w życiu dziecka - D. Adamczyk

 • BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
  Tom 37 Nr 1 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - „Stać na straży stworzenia, drogą krzewienia pokoju”. Omówienie Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2010 - J. Wojtkun
  - Wychowanie zamierzone jako najskuteczniejszy „program profilaktyczny” - M. Cogiel
  - Metody pracy z zastosowaniem środków dydaktycznych w katechezie - St. Łabendowicz

 • KAPŁAŃSTWO W SŁUŻBIE SŁOWA
  Tom 36 Nr 4 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Radość bycia księdzem - M. Dziewiecki
  - Sakrament posługi apostolskiej w Katechizmie Kościoła Katolickiego - Z. Gaczyński
  - Kapłan w służbie Słowa Bożego - St. Łabendowicz

 • WYSŁAWIANIE EWANGELII ŻYCIA
  Tom 35 Nr 3 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Ja i moje ciało. Analiza antropologiczna - M. Korzekwa
  - Katechetyczne wartości Abrahama - M. Włosiński
  - Demokratyczne perspektywy Kościoła jako komunii - M. Jagodziński

 • KATECHEZA W SŁUŻBIE EWANGELII
  Tom 34 Nr 2 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Bądźmy zawsze po stronie życia - Z. Zimowski
  - 40-lecie encykliki „Humanae vitae” - S. Adamczyk
  - Katecheza w służbie Ewangelii życia - St. Łabendowicz

 • KATECHEZA GŁOSI EWANGELIĘ ŻYCIA
  Tom 33 Nr 1 (2009)

  W tym numerze m.in:

  - Co to znaczy kochać? - M. Dziewiecki
  - Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie - St. Łabendowicz
  - Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” - J. Chudyba

 • EWANGELIA ŻYCIA
  Tom 32 Nr 4 (2008)

  W tym numerze m.in:

  - Wpływ działalności ks. Bronisława Markiewicza na życie społeczno-religijne - K. Pawłowska
  - Katecheza biblijna dla ekumenicznego wychowania - M. Włosiński
  - Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w aspekcie wspólnotowym i celebracyjnym - M. Faryna

 • KATECHEZA JAKO UPAMIĘTNIENIE
  Tom 31 Nr 3 (2008)

  W tym numerze m.in:

  - Nadzieja w życiu chrześcijanina - D. Adamczyk
  - Anamnetyczny charakter liturgii - K. Matwiejuk
  - Twarze promieniujące przyjaźnią! - M. Korzekwa

 • KATECHETA-UCZEŃ CHRYSTUSA
  Tom 30 Nr 2 (2008)

  W tym numerze m.in:

  - Etyczne pragnienie poznania prawdy w nauczaniu Jana Pawła II - M. Włosiński
  - Współczesne wyzwania bioetyczne - J. Wojtkun
  - Formacja jako dojrzewanie do odpowiedzialności moralnej - M. Cogiel

 • CHRYSTOCENTRYZM W KATECHEZIE
  Tom 29 Nr 1 (2008)

  W tym numerze m.in:

  - Koncepcja nowej ewangelizacji i wymiary jej realizacji na progu trzeciego tysiąclecia - N. Gumeniuk
  - Profilaktyka i wychowanie – perspektywa psychoedukacyjna - M. Cogiel
  - Rozmowa w katechezie - St. Łabendowicz

   

 • TOŻSAMOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  Tom 28 Nr 4 (2007)

  W tym numerze m.in:

  - Powołanie do małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jana Pawła II - D. Adamczyk
  - Zadania wychowawcze w rodzinie - J. Wojtkun
  - Wartości religijne w okresie adolescencji - A. Sacewicz

 • TRWAĆ W WIERZE
  Tom 27 Nr 3 (2007)

  W tym numerze m.in:

  - „Przyjmij znamię Ducha Świętego”. Sakrament Bierzmowania w aspekcie biblijno-pastoralnym - J. Kucharski
  - Trwać w wierze na wzór Maryi - St. Łabendowicz
  - Jak zapobiegać „wypaleniu zawodowemu” kapłanów? - M. Dziewiecki

 • WIARA W ŻYCIU OSOBISTYM I SPOŁECZNYM
  Tom 26 Nr 2 (2007)

  W tym numerze m.in:

  - Biblia w formacji człowieka - M. Włosiński
  - Maryja wzorem wierności powołaniu - M. Tatar
  - Formacja katechetów w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. - J. Adamczyk

 • TOŻSAMOŚĆ WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  Tom 25 Nr 1 (2007)

  W tym numerze m.in:

  - Wiara szukająca zrozumienia - M. Jagodziński
  - Katecheza dorosłych - St. Łabendowicz
  - W trosce o wychowanie wolne od ideologizacji - A. Orczyk

 • TRWAJCIE MOCNI W WIERZE
  Tom 24 Nr 4 (2006)

  W tym numerze m.in:

  - Ewangelizacja, czyli wypływanie na głębię wiary - M. Dziewiecki
  - Katechizm Kościoła Katolickiego jako źródło inspiracji katechetyczno-duszpasterskich - J. Królikowski
  - Cześć oddawana Maryi w liturgii - S. Adamczyk

 • BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
  Tom 23 Nr 3 (2006)

  W tym numerze m.in:

  - Rola miłości w życiu człowieka na podstawie Deus Caritas est - J. Wojtkun
  - Zarys programów wychowawczych - K. Chałas
  - Problemy egzystencjalne w katechezie - St. Łabendowicz

 • KONTEMPLACJA CHRYSTUSA
  Tom 22 Nr 2 (2006)

  W tym numerze m.in:

  - Kontemplacja oblicza Chrystusa - St. Kowalczyk
  - Ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II - J. Kudasiewicz
  - Jak nauczyciel może pomóc uczniowi i sobie opanować tremę? - E. Skrok

 • MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
  Tom 21 Nr 1 (2006)

  W tym numerze m.in:

  - Jasnogórski Obraz Nawiedzenia – historia i znaczenie - A. Warso
  - Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła - T. Siudy
  - Metoda projektów – metoda stosowana chociaż nieznana - E. Sozańska

 • KATECHEZA W SYSTEMIE EDUKACJI
  Tom 20 Nr 4 (2005)

  W tym numerze m.in:

  - Piętnaście lat obecności katechezy w systemie edukacji - E. Materski
  - Katecheza dzieci i młodzieży w systemie edukacji szkolnej - St. Łabendowicz
  - Czy tolerancja jest gwarantem demokracji? - M. Korzekwa

 • ASPEKTY DUSZPASTERSTWA KATECHETYCZNEGO
  Tom 19 Nr 3 (2005)

  W tym numerze m.in:

  - Niedoceniane aspekty duchowości eucharystycznej - St. Szczepaniec
  - Tajemnica istnienia sekt jako zagrożenie dla młodzieży - D. Adamczyk
  - Metody celebracji liturgicznej w katechezie - St. Łabendowicz

 • KATECHEZA SAKRAMENTALNA
  Tom 18 Nr 2 (2005)

  W tym numerze m.in:

  - Człowiek jest spotkaniem - M. Dziewiecki
  - Troska Kościoła o rodzinę – przygotowanie bliższe do małżeństwa - M. Wandrasz
  - Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie - St. Łabendowicz

 • SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
  Tom 17 Nr 1 (2005)

  W tym numerze m.in:

  - Propozycje szkolnych rekolekcji wielkopostnych - P. Zimny
  - Blaski rekolekcji szkolnych - W. Przyczyna
  - Organizacja szkolnych rekolekcji wielkopostnych - J. Podlaszczak

 • KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
  Tom 16 Nr 4 (2004)

  W tym numerze m.in:

  - Katecheza rodzinna w dokumentach Kościoła - M. Cogiel
  - Odpowiedzialność moralna za przygotowanie młodych do małżeństwa - L. Mergalska
  - Wokół problematyki katechezy małżeńskiej - St. Dziekoński

 • KATECHEZA A MASS MEDIA
  Tom 15 Nr 3 (2004)

  W tym numerze m.in:

  - Kapłan – duchowy ojciec - M. Dziewiecki
  - Prawda i zakłamanie w mass mediach - A. Lepa
  - Wychowanie do krytycznego korzystania z mass mediów - D. Adamczyk

 • KATECHEZA W SŁUŻBIE WYCHOWANIA
  Tom 14 Nr 2 (2004)

  W tym numerze m.in:

  - Wyobraźnia miłosierdzia jako zadanie edukacji religijnej - M. Cogiel
  - Człowiek podmiotem wychowania - M. Krąpiec
  - Założenia filozoficzne i wychowawcze chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej - A. Orczyk

 • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. KATECHEZA DOROSŁYCH
  Tom 13 Nr 1 (2004)

  W tym numerze m.in:

  - Moralność chrześcijańska w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego” - J. Nagórny
  - Współczesne wyzwania katechezy dorosłych - St. Łabendowicz
  - Młodzież nadzieją Kościoła i świata – papieskie wskazania dla młodzieży - P. Mąkosa

 • KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ
  Tom 12 Nr 4 (2003)

  W tym numerze m.in:

  - Kształtowanie postawy religijnej dziecka w rodzinie – Kościele domowym - E. Skierska-Markowicz 
  - Apostolski wymiar Eucharystii - R. Kuligowski
  - Profilaktyka w programie edukacyjnym szkoły - A. Maj

   

 • DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE
  Tom 11 Nr 3 (2003)

  W tym numerze m.in:

  - Sakrament bierzmowania we współczesnym duszpasterstwie - J. Kubicki
  - Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły jako zadanie i wyzwanie dla katechetów. (Kilka propozycji praktycznych) - K. Chałas
  - Wpływ czynników społecznych na niedostosowanie uczniów z klas o obniżonych wymaganiach programowych - W. Marchewka

 • WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
  Tom 10 Nr 2 (2003)

  W tym numerze m.in:

  - Spojrzeć na siebie z miłością - A. Gajda
  - Wtajemniczenie chrześcijańskie - S. Czerwik
  - Kontrowersyjne działania psychologiczne w społeczeństwie - A. Łobaczewska

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.         

 • BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
  Tom 9 Nr 1 (2003)

  W tym numerze m.in:

  - Grzech i nędza człowieka wobec miłosierdzia Bożego w Wyznaniach św. Augustyna - S. Jaśkiewicz
  - Status życia poczętego – animacji płodu ludzkiego - K. Maj
  - Program rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży - A. Jęczmyk

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.         

 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  Tom 8 Nr 4 (2002)

  W tym numerze m.in:

  - Wychowanie do piękna na katechezie - M. Krupa
  - Liturgia sakramentu bierzmowania - Cz. Krakowiak
  - Katechetyczno-dydaktyczne wprowadzenie w sakrament bierzmowania poprzez katechezę szkolną - M. Wrońska

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • EKLEZJALNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 7 Nr 3 (2002)

  W tym numerze m.in:

  - Perswazja w tekstach Jana Pawła II - T. Zasępa
  - Istotne cechy osobowości katechety - B. Bętkowska
  - Okolice Biblii - Z. Niemirski

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • LITRUGICZNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 6 Nr 2 (2002)

  W tym numerze m.in:

  - Osobowość dobrego katechety według św. Augustyna na podstawie „De catechizandis rudibus” - E. Falińska
  - Uwarunkowania nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” - M. Urban
  - Liturgia i katecheza - St. Łabendowicz

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.         

 • BIBLIJNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 5 Nr 1 (2002)


  W tym numerze m.in:

  - Ewangelizacja Kościoła polskiego ad intra - J. Kudasiewicz
  - Lectio divina narzędziem osobistej formacji katechetów - S. Haręzga
  - Rodzaje literackie w Biblii - K. Badeński

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • PERMANENTNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 4 Nr 4 (2001)

  W tym numerze m.in:

  - Formacja katechetów - K. Nycz
  - Przekaz prawdy o Bogu zadaniem katechezy w rodzinie - E. Osewska
  - Wpływ osobowości katechety na kontakty z uczniami - U. Seredyn

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • KU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  Tom 3 Nr 3 (2001)

  W tym numerze m.in:

  - Aktualny obraz katechety - L. Mergalska
  - Hagiografia jako źródło katechezy - A. Orczyk
  - Rodzina miejscem głoszenia wartości życia - J. Wojtkun

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • W KIERUNKU KATECHEZY EWANGELIZACYJNEJ
  Tom 2 Nr 2 (2001)

  W tym numerze m.in:

  - Bądźcie doskonali. Refleksje nad Listem Apostolskim Jana Pawła II Novo millennio ineunte - R. Kuligowski
  - Wtajemniczenie dzieci w liturgię - K. Matwiejuk
  - Pedagogika pragnień - M. Dziewiecki

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • Jubileusz katechetów, Rzym, 9-10 grudnia 2000
  Tom 1 Nr 1 (2001)

  W tym numerze m.in:

  - Nowa ewangelizacja - J. Ratzinger
  - Deklaracja Dominus Iesus - S. Jaśkiewicz
  - Rola i zadania opiekuna stażu jako osoby wspomagającej rozwój zawodowy nauczyciela stażysty - E. Majcher

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.