Procedura recenzowania

  • Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
  • Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji czasopisma oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
  • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Recenzje sporządzane są w formie double blind review. Recenzenci reprezentują ośrodki naukowe inne niż autor recenzowanej pracy i nie znają jego tożsamości.
  • W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
  • Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
  • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej ZFK.
  • Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.