Wychowanie patriotyczne w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, patriotyzm, katecheza

Abstrakt

Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, które wiąże się z przyjmowaniem i życiem na co dzień takimi wartościami, jak: język ojczysty, historia, tradycja i obyczaje, kultura i religia. Wychowanie do patriotyzmu polega na kształtowaniu postawy miłości do Boga i ludzi oraz ukazywaniu znaczeniu ziemskiej ojczyzny w życiu każdego człowieka. Pierwszorzędne znaczenie w rozwijaniu postawy szacunku dla ojczyzny ma miłość i wiara, które są darem samego Boga. Wpływ na formowanie się miłości do ojczyzny ma świadectwo życia rodziców, wychowawców i osób znaczących. Największe zaś znaczenie wychowawcze mają konkretne wybory moralne oraz ukształtowane w człowieku cnoty. Droga do rozwoju postawy patriotycznej wymaga wielu wyrzeczeń i stawiania wymagań zarówno przed dziećmi i młodzieżą, jak i rodzicami, wychowawcami i duszpasterzami. Patriotyzm powinien wyrażać się poprzez wypełnianie wielkich i małych obowiązków codziennego życia względem narodu. Patriotyzm naszych czasów musi mieć wymiar kulturowy i dotyczyć solidarności z narodową wspólnotą, jak i z narodową kulturą. Dlatego katecheza wychowująca do patriotyzmu powinna uczyć znajomości własnego narodu oraz jego historii i tradycji, troszczyć się o rozwój i wykształcenie człowieka, dbać o rodziny, uczyć uczciwości na co dzień, np. w szkole, w pracy oraz dbać o rodziny i formować do zaangażowania społecznego i politycznego.

Bibliografia

Bocheński J. M., O patriotyzmie, Warszawa 1989.

Braun-Gałkowska M., Patriotyzm - cnota zapomniana, w: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, red. I. Skubiś, J.P. Cichocka, J. Bisiuk, Częstochowa 1998.

Dziewiecki M., Jak kochać Ojczyznę?, „Źródło” 2002, nr 45 (567).

Dziewiecki M., Wychowanie patriotyczne dzisiaj, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wychowanie_patriotyczned.html, z dn. 22.05.2018.

Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, t. 3.

Janiga W., Wychowanie patriotyczne dzieci w świetle „Dyrektorium katechetycznego i podstawy programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozo-ficzne Diecezji Rzeszowskiej” 11 (2004).

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.

Leon XII, Encyklika Sapientiae christianae, Rzym 10 stycznia 1890 r., Acta, X, Romae 1891, VII. 3.

Olejnik S., W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej, Warszawa 1979.

Sikorski T., Patriotyzm,w:Słownik Teologiczny,red. A. Zuberbier, Katowice 1998.

Tischner J., Odpowiedzialność chrześcijańska, Warszawa 1992.

Zellma A., Wychowanie patriotyczne współczesnej młodzieży Polskiej w szkolnym nauczaniu religii, http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw40-183-198.pdf, z dn. 22.06.2018.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2018. „Wychowanie Patriotyczne W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 72 (4):32-46. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/88.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>