Eucharystia jako pamiątka, ofiara i uczta Chrystusa, pokarmem w drodze

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, Komunia Święta, Ciało i Krew Jezusa, Tajemnica Chrystusa

Abstrakt

Eucharystia, w przeciwieństwie do innych sakramentów, jest darem Boga dla Kościoła, który prowadzi wiernych na wyżyny wszelkiego dobra. Nie jest to jednak prezent dla elity, ale wspiera każdego, kto przyjmie go w drodze do ostatecznego celu - życia wiecznego. Nie jest to więc nagroda, ale wzmocnienie w tym wysiłku. Chrześcijanie nie mogą bez tego żyć. Jest źródłem i zarazem celem całego życia chrześcijańskiego. Eucharystia jest dobrem, które prowadzi na wyżyny wszelkiego dobra, ponieważ „tutaj jest ostateczny cel każdego ludzkiego pragnienia, ponieważ tutaj dochodzimy do Boga, a Bóg łączy się z nami w najdoskonalszym zjednoczeniu” (EE 34). Uczestnicząc we Mszy Świętej, która jest pamiątką tajemnicy Chrystusa, wierni uczestniczą w Jego ofierze na krzyżu, w Jego świętej uczcie oraz przyjmując Komunię Świętą - prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew naszego Zbawiciela - On otrzymuje pokarm, który wzmacnia go podczas ziemskiej podróży do Królestwa Niebieskiego.

Bibliografia

„Biblia Tysiąclecia”. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Bandurski P., Wychowanie do uczestnictwa we Mszy św. (VII). Istota Eucharystii, https://www.niedziela.pl/artykul/38252/nd/Istota-Eucharystii, data dostępu: 12.03.2020.

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Watykan, 22 lutego 2007 r.

Biel St., Pokarm w drodze, https://jezuici.pl/2018/08/pokarm-w-drodze/, data dostępu: 06.05.2020.

Hołodok St., Eucharystia – tajemnica wiary, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/euch_taj_wiary.html, z dn. 12.08.2020.

Hołodok St., Eucharystia pokarmem dającym życie wieczne, https://opoka.org.pl/bibliote-ka/M/MR/eu_pokarmem.html, z dn. 12.08.2020.

Jan Paweł II, „Eucharystia – uczta komunii z Bogiem”. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, Watykan, 18 października 2000 r.

Jan Paweł II, Dies Domini, Watykan, 31 maja 1998 r.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan, 17 kwietnia 2003 r.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan, 6 sierpnia 1993 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kiernikowski Zb., Eucharystia pokarmem ludu pielgrzymującego, http://www.orione.kalisz.pl/czytelnia/37-biskup-zbigniew-kiernikowski/246-eucharystia-pokarmem-ludu-pielgrzymujacego-biskup-zbigniew-kiernikowski, data dostępu: 06.05.2020.

Kongregacja Obrzędów, Eucharisticum misterium, Watykan, 25 maja 1967 r.

Kudasiewicz J., Eucharystia pokarmem ludzi utrudzonych w drodze (J 6,51-70), „Studia Pastoralne” 2005, nr 1.

Kudasiewicz J., Ustanowienie Eucharystii, https://www.niedziela.pl/artykul/20231/nd/Ustanowienie-Eucharystii, data dostępu: 12.03.2020.

Murawska H., Eucharystia daje życie. Wieczernik szkołą miłości, http://eucharystki.pl/wp-content/uploads/2020/04/wielki_czwartek.pdf, data dostępu: 12.03.2020.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan, 4 grudnia 1963 r.

Tydzień Biblijny – materiały do osobistej modlitwy, http://markowa.przemyska.pl/2020/ty-dzien-biblijny-materialy-do-osobistej-modlitwy/, data dostępu: 12.03.2020

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2020. „Eucharystia Jako pamiątka, Ofiara I Uczta Chrystusa, Pokarmem W Drodze”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):29-37. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/828.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>