Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski

Autor

Słowa kluczowe:

przygotowanie, formacja, sakrament, bierzmowanie, Konferencja Episkopatu Polski

Abstrakt

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, poprzez który ochrzczeni otrzymują dary Ducha Świętego. Przyjmującemu sakrament bierzmowania potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, którego celem jest doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby (…) lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Przygotowanie ma także pomóc w wychowaniu do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309). Dlatego też rodzice, katecheci, duszpasterze oraz cała wspólnota wierzących powinna towarzyszyć młodzieży w poszczególnych etapach przygotowania. Dokonuje się ono poprzez katechezę domową, katechizację młodzieży w szkole oraz różne spotkania w parafii. Cały proces przygotowania do sakramentu bierzmowania według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania został podzielony na trzy etapy: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe i przygotowanie bezpośrednie.  

Bibliografia

Bartnik S., Dogmatyka katolicka, Lublin 2000.

Dziekoński S., Współpraca środowisk katechetycznych, „Ateneum Kapłańskie” (2004) t. 142 nr 571.

Falk M., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w katechezie szkolnej w oparciu o wybrane podręczniki do religii, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005.

Gajda J., Przygotowanie katechetyczne młodzieży do bierzmowania, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996) z. 6.

Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Watykan 1992.

Jankowski A., Duch Dokonawca, Katowice 1983.

Kaczmarek R., Elementy organizacyjne katechezy przygotowującej młodzież do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech, http://docplayer.pl/46567126-Elementy-organizacyjne-katechezy-przygotowujacej-mlodziez-do-sakramentu-bierzmowania-w-polsce-i-w-niemczech.html, z dn. 11.02.2018.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, Lublin 1994.

Krakowiak Cz., Bierzmowanie sakrament inicjacji chrześcijańskiej, Lublin 2005.

Krakowiak Cz., Liturgia sakramentu bierzmowania, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2002) nr 4.

Krakowiak Cz., Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce, Sandomierz 2005.

Kucharski J., Przyjmij znamię Ducha Świętego. Sakrament Bierzmowania w aspekcie biblijno-pastoralnym, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2007) nr 3.

Lechów W., Życie Boże. Spotkania parafialne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, Poznań 2017.

Lekcjonarz Mszalny, t. VII, Poznań-Warszawa 1991.

Łabendowicz S., Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – aspekt ewangelizacyjno-wspólnotowy, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2005) nr 3.

Madejczyk D., Sakrament bierzmowania. Miejsce w Kościele, czyli bierzmowani a życie parafii – cz. VII, Kat (2000) nr 12.

Murawski R., Duszpasterstwo katechetyczne przygotowujące do sakramentów bierzmowania,http://www.katecheza.episkopat.pl/download/Duszp_w_paraf.doc, z dn.06.03.2018.

Nadolski B., Liturgika, t. III, Poznań 1992.

Paciorek A., Biblia dla każdego i na każdy dzień, Poznań 1995.

Panuś T., Nowe możliwości intensyfikacji posługi katechetycznej w Polsce, Kat 12 (2004).

Przybyłowski J., Wyzwania pastoralne w dokumentach katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003.

Sarek R., Bierzmowany, animator, grupa domowa na drodze przygotowania do sakramentu bierzmowania, w: Dzisiejszy bierzmowany, red. J. Stala, Kielce 2005.

Slipek L., Parafia, jakiej pragnę, Warszawa 2001.

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania,http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/, z dn. 26.02.2018.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2018. „Przygotowanie Do Sakramentu Bierzmowania według Nowych Wskazań Konferencji Episkopatu Polski”. Zeszyty Formacji Katechetów 70 (2):23-38. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/129.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>