Biblijna formacja katechetów

Autor

Słowa kluczowe:

Biblia, formacja, katecheta, biblijna formacja, permanentna formacja, tożsamość katechety

Abstrakt

Biblijna formacja katechety wymaga nie tylko dobrej formacji okresowej przez studia teologiczne, ale także formacji permanentnej. Służba Słowu Bożemu wymaga pogłębiania duchowości i nieustannej jedności z Chrystusem. Wymiar biblijny formacji katechety obejmuje trzy fazy kształcenia: 1) kształtowanie tożsamości katechety i jego duchowości; 2) kształtowanie u katechety wiedzy biblijnej dla lepszego zrozumienia Słowa Bożego; 3) kształcenie umiejętności przekazu, czyli zdolności metodycznych katechety oraz form dostosowanych do wieku odbiorców i konkretnych warunków katechizowanych.

Bibliografia

Bartnicki R. Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1. Warszawa 1985.

Bissoli C. La Bibbia nell insegnamento religioso in Italia. „Orientamenti Pedagogici” 27:1980 s. 1019-1034.

Bissoli C. La Bibbia nella formazione del catechista. W: Formare i catechisti in Italia negli anni ottanta. Torino 1982.

Charytański J. Elementy treściowe programu katechizacji dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. „Collectanea Theologica” 42:1972 f. 3.

Dacquino P. La dimensione biblica. W: Dal documento di base ai nuovi catechismi alla catechesi viva. Red. G. M. Medica. Torino 1973.

Documento di base. Il Rinnovamento della catechesi. Roma 1970.

Exeler A. Der Religionslehrer als Zeuge. „Katechetische Blätter” 1981 nr 1.

Fabris R. L’identita` del catechista alla luce della parola di Dio. W: La formazione dei cate-chisti. Bologna 1979 s. 105-115.

Formare i catechisti in Italia negli anni ottanta. Torino 1982.

Gatti G. Il ministero del catechista. „Catechesi” 48:1979 nr 1.

Gatti G. Il ministero del catechista. Bologna 1978.

Giusti G. Fare catechesi. Torino 1986.

Harrington W.J. Chrystus i życie. Warszawa 1987.

Hryniewicz W. Akomodacja dogmatyczna. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Lublin 1985.

Jan Paweł II. Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Rzym 1987.

Jankowski A. Słudzy Słowa (Łk 1,2). „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32:1979 s. 58-60.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.

Kongregacja Nauczania Katolickiego. Instrukcja „Formacja teologiczna przyszłych kapłanów” z 22 II 1976 r.

Kudasiewicz J. Służba istotną treścią chrześcijańskiego powołania. W: Jan Paweł II naucza. Red. Z. Zdybicka. Lublin 1982 s. 211-229.

Łabendowicz S. Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II. Wyd. 2. Sandomierz 1997.

Majewski M. Teologia katechezy. Lublin 1987.

Materski E. Relacja łacińskiej grupy językowej „circuli minores”. „Chrześcijanin w świecie”10:1978 nr 5.

Materski E. Z rozważań nad katechezą po synodzie biskupów 1977. W: W służbie ludu Bożego. Red. B. Bejze. Warszawa 1983.

Murawski R. Katecheza korelacji. „Communio” 1983 nr 1 s. 99-107.

Murawski R.. Katecheza wierna Bogu i człowiekowi. „Katecheta” 18:1974 nr 5 s. 196-201.

Rybicki S. Teologia a katecheza. „Katecheta” 13:1969 s. 105-107.

Soravito L. Identita` del catechista da formare. W: Formare i catechisti in Italia negli anni ottanta. Torino 1982.

Soravito L. La formazione dei catechisti. Analisi della prassi italiana. W: Formare i catechisti in Italia negli anni ottanta. Torino 1982.

Szafrański A.L. Problem świeckich jako zawodowych teologów. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin 1973 s. 147-157.

Una chiesa che si rinnova. Torino 1970.

Włosiński M. Biblia w formacji człowieka. „Zeszyty Formacji Katechetów” 26:2007 nr 2.

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2020. „Biblijna Formacja katechetów”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):39-50. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/15.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>