Katecheza szkolna w służbie kształtowania wartości

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza, lekcja religii, edukacja, szkoła, wartości, wychowanie

Abstrakt

We wrześniu 2023 r. minie 33 lata od powrotu katechezy do szkoły. Jej obecność w placówkach oświatowych świadczy, iż w procesie nauczania i wychowania docenia się znaczenie zasad i wartości chrześcijańskich, które znajdują się u podstaw kultury europejskiej. Katecheza w szkole umożliwia przekazywanie wartości religijnych i społeczno- kulturowych, a przez to wspomaga proces wychowawczy. Poprzez zaznajomienie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego wprowadza uczniów w umiejętność braterskiego współżycia, współdziałania i nawiązywania dialogu, a także budowanie postawy szacunku dla indywidualności i odrębności każdej osoby, zaakceptowanie bogactwa różnorodności osób i wykorzystanie go dla wspólnego dobra.. Z tego względu cele i zadania katechezy szkolnej powinny zostać włączone w cel ogólny kształcenia szkoły.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Sobór Watykański II, Gravissimum educationis, 28 października 1965 r.

Jan Paweł II, „Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku”. List do ludzi w podeszłym wieku, Watykan, 1 października 1999 r.

Jan Paweł II, „Pedagogia katechezy”. Katecheza środowa, Watykan, z 16 stycznia 1985 r.

Jan Paweł II, „W imię przyszłości kultury…”. Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980 r.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Watykan, 16 października 1979 r.

Jan Paweł II, Christifideles laici, Watykan, 30 grudnia 1988 r.

Jan Paweł II, Evangelium vitae, Watykan, 25 marca 1995 r.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.

Jan Paweł II, Laborem exercens, Watykan, 14 września 1981 r.

Jan Paweł II, Nuovo millennio ineunte, Watykan, 6 stycznia 2001 r.

Jan Paweł II, Parati semper, Watykan, 31 marca 1985 r.

Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, Watykan, 2 grudnia 1984 r.

Jan Paweł II, Redemptoris missio, Watykan, 7 grudnia 1990 r.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan, 6 sierpnia 1993 r.

Święta Kongregacja ds. Duchowieństwa, Directorium catechisticum generale, Rzym, 11 kwietnia 1971.

Konferencja Episkopatu Polski, Katecheza w posłudze duszpasterskiej Kościoła, w: Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Warszawa 2001, s. 21-91.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa, Poznań 2001, s. 9-28.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Świętość. Dar i zadanie, Poznań 2001, s. 231-249.

Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty wiary” 1996, nr 7, s. 38-47.

Bołoz W., Sposoby odnajdywania norm moralnych, „Horyzonty Wiary” 1995, nr 6, s. 84-89.

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009.

Bagronowicz J., Społeczny wymiar odpowiedzialności Kościoła za dzieło edukacji religijnej, „Studia Wrocławskie” 2009, nr 11, s. 118-131.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994.

Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Paedagogia Christiana” 2012, t. 29, t. 1, s. 89-104.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości, w: Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006, s. 39-54.

Ratzinger J., Drogi wiary w dobie współczesnych przemian, „Communio” 1992, t. 12, nr 2, s. 125-128.

Skreczko A., Wychowanie, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 474-476.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Osewska E., Formułowanie celów jednostki katechetycznej, https://opoka.org.pl/biblioteka-/T/TA/TAK/formulowanie_celow, data dostępu: 14.03.2023.

Ryś M., Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie, https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01aRys2.pdf, data dostępu: 14.03.2023.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Katecheza Szkolna W służbie kształtowania wartości”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):61-72. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1398.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>