Etyka w systemie edukacji szkolnej

Autor

Słowa kluczowe:

edukacja szkolna, lekcja etyki, wartości, kształtowanie postaw etycznych

Abstrakt

Szybko postępujące przemiany społeczne wymusiły na edukacji szkolnej konieczność poszukiwania nowych możliwości wychowania i kształtowania postaw młodego pokolenia. Zauważa się, że niewystarczająco realizowane są zakładane w podstawach programowych wymogi edukacyjne w tym zakresie. Proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lekcje etyki stwarzają możliwość zdobycia przez uczniów podstawowej wiedzy i poznania wartości etycznych. Celem wprowadzenia do szkół etyki, obok zdobycia wiedzy, jest także nabycie przez uczniów kompetencji, które umożliwią im samodzielne reagowanie na złożone sytuacje oraz rozwiązywanie rożnych problemów. Wszystkie wymienione w podstawie programowej kompetencje, jak: spostrzeganie, objaśnianie i empatia, ocenianie i argumentowanie, wiarygodność i konsekwencja – z jednej strony mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności, z drugiej zaś zdobycie podstawowych etycznych zdolności na potrzeby życia indywidualnego i osobistego oraz demokratycznego społeczeństwa.

Bibliografia

Banajski R., Uwagi o studiach podyplomowych przygotowujących nauczycieli etyki

w szkołach średnich i podstawowych, w: Etyka w szkole. Materiały z konferencji PTF.

Warszawa, 22 października 1994, red. R. Banajski i R. Wiśniewski, Warszawa 1994.

Bandoła Ł., Nauczanie etyki życia społecznego jako podstawowe zadanie szkoły u progu lat dwudziestych XXI wieku. Wstęp do badań, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” (2021) t. 14.

Henel Ł., Problem etyki w polskiej szkole, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_

strona/numery/012010/07.html (dostęp: 07.03.2022.

Klimowicz E., Problemy nauczania etyki w szkole, w: Etyka w szkole. Materiały

z konferencji PTF. Warszawa, 22 października 1994, red. R. Banajski i R. Wiśniewski,

Warszawa 1994.

Kożuchowski J., Nauczanie etyki w szkole a bezpieczne życie. Ujęcie Roberta Spaemanna,

„Filo-Sofija” (2014) t. 3 nr 26.

Krukowski J., Sobczyk P., Poniatowski M. (red.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa 2014.

Kultys J.A., Etyka w szkole – teoria i praktyka, „Słupskie Studia Filozoficzne” (2001) nr 3, https://ssf.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssf03/kultys.pdf (dostęp: 13.06.2022).

Kultys J.A., Przyczyny małej popularności w szkole, w: Etyka w szkole. Jak nauczać?,

red. Z. Sareło, Warszawa 1997.

Kultys J.A., Religia czy etyka? A może religia i etyka?, w: Etyka w szkole. Materiały

z konferencji PTF. Warszawa, 22 października 1994, red. R. Banajski i R. Wiśniewski,

Warszawa 1994.

Łaguna Ł., Etyka w szkołach publicznych. Niespełniona idea czy realny cel?, https://konstytucyjny.pl/lukasz-laguna-etyka-w-szkolach-publicznych-niespelniona-idea-czy-realnycel/(dostęp: 07.03.2022).

Madalińska-Michalak J., Jeżowski A., Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?, „Forum Oświatowe” (2017) 30(2), 219-241, http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655 (dostęp: 14.06.2022).

Madalińska-Michalak J., Jeżowski A.J., Więsław Sz., Etyka w systemie edukacji w Polsce, Warszawa 2017.

Pawlik W., Sobolewski W., Żurkowska D., Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” (2015) 6, https://www.rpo.gov.pl/ites/ default/files/BIULETYN%

RZECZNIKA%20PRAW%20OBYWATELSKICH%202015%2 0nr%206.pdf

(dostęp: 16.06.2019).

Pikus S., Sens nauczania etyki (refleksja), w: Etyka w szkole. Materiały

z konferencji PTF. Warszawa, 22 października 1994, red. R. Banajski i R. Wiśniewski,

Warszawa 1994.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 r., poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. z 2014 r., poz. 478.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467.

Sekuła J., O realistyczne podejście do nauczania etyki, w: Etyka w szkole. Materiały

z konferencji PTF. Warszawa, 22 października 1994, red. R. Banajski i R. Wiśniewski,

Warszawa 1994.

Stępkowski D., Pękala J.L., Nauczanie etyki z perspektywy kształcenia ogólnego, „Roczniki Pedagogiczne” (2021) t. 13(49) nr 1, https://doi.Org/10.18290/rped21131.6, (dostęp: 13.06.2022).

Wiśniewski R., Jakiej etyki potrzebujemy? W sprawie uproszczeń postmodernistycznej krytyki etyki, w: Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996.

Wendrychowicz A., Szkolne lekcje etyki, co to takiego?, https://www.etykawszkole.pl/

index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/419-szkolne-lekcje-etyki-co-to-takiego (dostęp: 07.03.2022).

Zieliński T.J., Nauka etyki w szkołach publicznych w ujęciu prawnym, w: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2022. „Etyka W Systemie Edukacji Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):79-90. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1364.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>