Eucharystia – uczestnictwo w liturgii

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, liturgia, Ciało i Krew Zbawiciela, zbawcze dzieło Chrystusa

Abstrakt

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Dzisiaj to samo dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej. Eucharystia, czyli Ciało i Krew Zbawiciela, stanowi serce i centrum całego chrześcijańskiego życia. Jest zarówno jego źródłem, jak i szczytem. Dlatego też Kościół w sprawowaniu liturgii stawia ją na pierwszym miejscu. Udział w Eucharystii włącza jej uczestników w zbawcze dzieło Chrystusa oraz jedna ich z Bogiem i ze sobą nawzajem (por. EE 11). W czasie Mszy Świętej dokonuje się uświęcenie człowieka i oddawana jest cześć Stwórcy (por. SC 7, 10). Słowami: „Oto wielka tajemnica wiary” Kościół wyznaje wiarę w realną obecność Zmartwychwstałego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina, które mocą Ducha Świętego stają się prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Zbawiciela.

Bibliografia

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Watykan 2007.

Dec I., Eucharystia wielką tajemnicą wiary, https://www.niedziela.pl/artykul/124846/nd/Eucharystia-wielka-tajemnica-wiary, dostęp online: 14.10.2021.

Franciszek, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej, Skopje [Macedonia Północna], 7 maja 2019 r.

Głód chleba. 18 Niedziela zwykła, https://sliwamariusz.wordpress.com/2021/07/31/glod--chleba-18-niedziela-zwykla/, dostęp online: 14.10.2021.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2003.

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, Watykan 2004.

Jan Paweł II, Przeamówienie na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Haiti, 9 marca 1983 r.

Jan Paweł II, Redemptoris missio, Watykan 1990.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Watykan 1992.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Watykan 1983.

Paweł VI, Mysterium fidei, Watykan 1965.

Paweł VI, Uroczyste wyznanie wiary, Watykan 1968.

Ptak R., Eucharystia – tajemnica wiary powierzona Kościołowi: adhortacja apostolska Benedykta XVI „Sacramentum caritatis” w świetle kanonu 897, „«Prawo Kanoniczne». Kwartalnik prawno-historyczny” 2007, t. 50, nr 3-4.

Rychert M., Od głodu do wspólnoty posiłku, https://www.klubtygodnika.pl/od-glodu-do-wspolnoty-posilku/, dostęp online: 14.10.2021.

Siwecki L., Misterium Eucharystii w nauczaniu Vaticanum II, „Studia Sandomierskie”2011, t. 18, nr 2.

Sobór Trydencki, Sesja XIII, Decretum de ss. Eucharistia, rozdz. 4: DS 1642.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan 1965.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan 1964.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan 1963.

Synod Biskupów – XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów, „Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła”. Instrumentum laboris, Watykan 2005.

Św. Cyryl Aleksandryjski, In Ioannis Evangelium, XII, 20: PG 74, 726.

Św. Ignacy Antiocheński, Epistola ad Ephesios, 20, 2.

Św. Jan Chryzostom, In Epistolam ad Hebraeos homiliae, 17, 3: PG 63, 131.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 73, 3.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>