Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

Autor

Słowa kluczowe:

zgromadzenie, Eucharystia, liturgia, Msza Święta, celebracja, uczestnictwo, zaangażowanie

Abstrakt

Celebrowanie Eucharystii jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego (Sobór Watykański II, Lumen gentium, nr 11). Zgromadzenie liturgiczne jest podstawowym i powszechnie dostępnym znakiem Kościoła. Ukazuje jego naturą społeczną, hierarchiczną strukturę, powszechność, misyjność i wymiar eschatologiczny. Zgromadzenie liturgiczne jest zebraniem się wiernych świeckich pod przewodnictwem przedstawiciela hierarchii kościelnej w celu celebrowania, wraz z Chrystusem – głównym Kapłanem, czynności liturgicznych. Eucharystia wymaga od jej uczestników odpowiedniego przygotowania i zaangażowania się w nią. Jedynie właściwie celebrowana liturgia pozwoli wiernym czerpać z dóbr z niej płynących.

Bibliografia

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2019.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2006.

Praenotanda, in: Ordo Lectionum Missae, Vatican 1981, p. 12-17.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Unitatis redintegratio, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan, 8 grudnia 1975 r.

Jan Paweł II, Dies Domini, Watykan, 31 maja 1998 r.

Jan Paweł II, List apostolski w 40. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, Watykan, 4 grudnia 2003 r.

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, Watykan, 7 października 2004 r.

Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan, 25 grudnia 2005 r.

Święta Kongregacja Obrzędów, Eucharisticum misterium, Watykan, 25 maja 1967 r.

XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów, Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Zarys, Watykan 2004.

Bartoszek J., „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Schemat Programu Duszpasterskiego na rok 2020/2021, w: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2020, s. 13-22.

Cichy S., Zgromadzenie liturgiczne podstawowym znakiem odnowionej liturgii, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1978, nr 11, s. 43-52.

Congar Y., Wezwani do życia, tłum. A. Ziemicki, Paryż-Kijów-Kraków 1999.

Dąbiec J., Celebracja eucharystyczna w dokumentach liturgicznych, w: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2020, s. 43-58.

Francis M., L’assemblea litúrgica, w: Scientia litúrgica. Manuale di Liturgia, dir. di A.J. Chupungco, t. 2: Liturgia fondamentale, Casale Monferrato 1998.

Grelot P., Introduzione al Nuovo Testamento, t. 9: La liturgia nel Nuovo Testamento, Roma 1992.

Gryglewicz F., Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1959.

Grześkowiak J., Chrystus – Kościół – liturgia, „Rocznik Teologii Katolickiej” 1976, t. 23, z. 6, s. 5-27.

Lemański J., Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2009.

Kołodziej M., Biblijne korzenie zgromadzenia liturgicznego, „«Perspectiva». Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2009, r. VIII, t. 2, z. 15, s. 76-91.

Kozyra J., Zgromadzenia liturgiczne w listach Nowego Testamentu i w Apokalipsie, w: Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 51-101.

Krakowiak Cz., Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1989, t. 42, nr 3, s. 168-178.

Królikowski J., Zgromadzenie liturgiczne – podstawy biblijne i patrystyczne, w: „Zgroma- dzeni na świętej wieczerzy”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021.

Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2020, s. 25-41.

Kwiatkowski D., Kult adoracji eucharystycznej źródłem autentycznych chrześcijańskich postaw moralnych, „Teologia i Moralność” 2017, vol. 12, t. 2, nr 22, s. 259-272.

Łabendowicz S., Katecheza – wymiar biblijny, eklezjalny, liturgiczny, egzystencjalny, ekumeniczny, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 264-274.

Malina A., Idea zgromadzenia w pismach narracyjnych Nowego Testamentu, w: Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 32-50.

Margański B., Rola zgromadzenia liturgicznego w Kościele lokalnym, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1982, t. 10, s. 324-335.

Nadolski B., W poszukiwaniu etosu przewodniczenia liturgii, w: Ars celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (29 kwietnia 2003 r.), red. B. Nadolski, Katowice 2003, s. 66-79.

Nicholson E.W., The Covenant Ritual in Exodus XXIV 3-8, „Vetus Testamentum” 1982, nr 32, s. 80-83.

Paciorek A., List do Hebrajczyków. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1998.

Popielewski W., Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2001, t. 10, s. 55-72.

Ranjith M., „Ku sztuce celebracji w liturgii”. Przemówienie wygłoszone w czasie konferencji poświęconej liturgii, St. Louis (USA), 8 listopada 2008 r.

Ratzinger J., Duch liturgii, San Francisco 2000.

Ratzinger J., Opera Omnia, t. XI Teologia Liturgii, Lublin 2012.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2009.

Sielepin A., Między „źródłem „ a „szczytem Szkice z duchowości liturgicznej, Kraków 2004.

Skworc W., Słowo wstępne, w: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2020, s. 5-10.

Sorrentino A., Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym. Praktyczne sugestie dla kapłanów, (przeł. P. Cembrowicz), Kraków 2001.

Urbanek B., Zgromadzenie w Starym Testamencie, w: Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 9-31.

Waloszczyk K., Zgromadzenie liturgiczne a misterium Kościoła we współczesnej teologii, „Studia Theologica Varsaviensia” 1974, t. 12, z. 2, s. 15-44.

Zielasko R., Parafia jako zgromadzenie eucharystyczne, „Studia Theologica Varsaviensia” 1968, t. 6, z. 2, s. 75-105.

Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, http://fara.rawicza.pl/liturgia/wprowadzenie-do-liturgii/ funkcje-w-zgromadzeniu-liturgicznym.html, data dostępu: 22.08.2020.

Kołodziej M., Natura liturgii i jej miejsce w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w osobistym życiu chrześcijanina, https://liturgiaecclesiae.pl.tl/Natura-liturgii-i-jej-miejsce- w-%26%23380%3Byciu-Ko%26%23347%3Bcio%26%23322%3Ba%2C.htm, data dostępu: 22.08.2020.

Kołodziej M., Zgromadzenie liturgiczne, jego natura, https://liturgiaecclesiae.pl.tl/Zgroma- dzenie-liturgiczne%2C-jego-natura.htm, data dostępu: 22.08.2020.

Kwiatkowski D., Zgromadzenie liturgiczne, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/dk_li- turgika1.html, data dostępu: 22.08.2020.

Troska o piękno celebracji według „Redemptionis Sacramentum”, http://ministranci.diecezja-pelplin.pl/czytelnia/17-troska-o-piekno-celebracji-wedlug-redemptionis-sacramentum, data dostępu: 22.08.2020.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>