Poznać tajemnicę Kościoła nauką „Lumen gentium”

Autor

  • Wojciech Jaworski

Słowa kluczowe:

Kościół

Abstrakt

Kościół to znak i narzędzie „wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Założony przez Chrystusa trwa w Kościele katolickim, który ze swej natury jest powszechny i służy wszystkim, nie utożsamia się z żadną określoną społecznością narodową. Potrafi On być jeden i zarazem zróżnicowany. Przyjmując jedność za naczelną zasadę, jest pluralistyczny, odmienny w poszczególnych częściach świata. Jako sakrament zbawienia ma dwa wymiary: chrystologiczny, bo założył go Chrystus oraz eschatologiczny, ponieważ w Kościele i przez Kościół wzrasta w świecie królowanie Boga, aż do dnia paruzji. Sakramentalny wymiar Kościoła oznacza jego podwójny charakter: ludzki i boski, widzialny i niewidzialny. Sobór Watykański II w Lumen Gentiumdla opisania Kościoła odwołuje się do obrazów biblijnych określając Go jako: „Ciało Chrystusa”, „Lud Boży”, „nowy Izrael”, „communio” (komunia osób).

Bibliografia

Gaudium et spes, nr 22.

Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. II, dz. cyt.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 2003.

Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003.

Kasper W., Kościół jako wspólnota. Refleksja nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II, Communio 6 (1986).

Woźniak P., praca magisterska pt. Eklezjologia Lumen Gentium w rozumieniu Josepha Ratzingera, Szczecin 2008.

Kongregacja Nauki Wiary, List Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 10 (1992).

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 1981.7 Por. Jan Paweł II, Posłanie wielkanocne z Watykanu do biskupów USA, 1983 r.

Przemówienie Jana Pawła II na spotkaniu z przywódcami Afroamerykanów – Nowy Orlean, 1987.

Jan Paweł II Przemówienie do dyplomatów, 15 I 1994 r.

Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, 1980.10Przemówienie w Detroit, 18 IX 1987 r.

List apostolski „Euntes in mundum”, 1988. 12Por. Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991.

Jan Pawel II, Christifideles laici, 1988.

Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991.

Ratzinger J., Kościół, ekumenizm, polityka, Poznań-Warszawa 1990.

Wójtowicz W., W trosce o wiarygodność współczesnego Kościoła. Polskie konteksty po 1989 roku, w: E. Sienkiewicz (red.), Kościół po transformacji systemowej w Polsce, Koszalin 2001.

Guardini R., O duchu liturgii, Kraków 1996.

Unitatis redintegratio, nr 15.

Ratzinger J., La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, Cinisello Balsamo 1991.

Presbyterorum ordinis, nr 6..

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 2003.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Jaworski, Wojciech. 2013. „Poznać Tajemnicę Kościoła Nauką «Lumen gentium»”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):45-49. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/429.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna