Wychowanie a wartości

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, hierarchia wartości, wartości podstawowe i wtórne

Abstrakt

Wychowanie to pomaganie wychowankowi w zajęciu mądrej i odpowiedzialnej postawy wobec siebie i innych ludzi, wobec Boga i świata. Warunkiem zajęcia takiej postawy jest kierowanie się roztropną hierarchią wartości, na czele której powinny stać takie wartości, jak miłość, prawda, mądrość, odpowiedzialność, wolność od zła I uzależnień. Kierowanie się dojrzałą hierarchią wartości umożliwia odpowiedzialne podejmowanie decyzji oraz budowanie przyjaźni odniesieniu do samego siebie, a także w odniesieniu do Boga i bliźnich.

Bibliografia

Dziewiecki M., Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008.

Dziewiecki M., Odrzucanie norm moralnych i wartości duchowych. Analiza przyczyn i skutków, w: Katecheta, nr 6 (2001).

Dziewiecki M., Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: V. Kmiecik (red.), Od konfrontacji do dialogu, Lublin 2003.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>