Wychowanie ku wewnętrznej wolności

Autor

  • Stanisław Kowalczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Pojęcie wolności, wolność liberalna, wolność personalistyczna, wychowanie

Abstrakt

Wolność jest darem Boga i zarazem powołaniem człowieka. Tylko człowiek jest istotą rozumną i wolną, ale także tylko on może otrzymany dar wolności wypaczyć lub zniszczyć. Wolność jest podstawowym prawem każdego człowieka, ale powinna to być wolność odpowiedzialna. Personalistyczne rozumienie wolności akcentuje jej wymiar społeczno-wspólnotowy. Istnienie człowieka jest zawsze współistnieniem i ciągłą komunikacją z innymi ludźmi. Liberalizm ukazuje wolność jako niezbywalne prawo człowieka w życiu społecznym. Prawo do wolności akcentuje chrześcijański personalizm i wskazuje na ograniczenia ludzkiej wolności związane z funkcjonowaniem praw przyrody i wymogami życia społecznego.

Bibliografia

Jędraszewski M., Wolność jako odpowiedzialność za drugiego. Biblijne inspiracje wolności w filozofii Emmanuela Levinasa, w: Wolność we współczesnej kulturze: materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL, Lublin, 20-25 sierpnia 1996, red. Z.J. Zdybicka i in., Lublin 1997, s. 369-379.

Kowalczyk S., Kim jest człowiek? Elementy antropologii, Wrocław 1992.

Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.

.Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.

Kowalczyk S., Koncepcja wolności odpowiedzialnej w encyklice „Veritas splendor” Jana Pawła II, w: Wolność we współczesnej kulturze: materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL, Lublin 20-25 sierpnia 1996, red. Z.J. Zdybicka i in., Lublin 1997, s. 331-339.

Kowalczyk S., Filozofia wolności. Rys historyczny, Lublin 1999.

Novak M., Trzy koncepcje wolności, w: Konstytucjonalizm, demokracja, wolność, (wybór tekstów P. Śpiewak), Warszawa 1996.

Szostek A., Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze: materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL, Lublin 20-25 sierpnia 1996, red. Z.J. Zdybicka i in. Lublin 1997, s. 437-447.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22