"Przyszłość człowieka zależy od kultury" - kultura według Jana Pawła II

Autor

Słowa kluczowe:

alienacja, godność, powód

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę kultury osobiście rozumianej w świetle myśli Jana Pawła Główne zagrożenia, na jakie narażony jest współczesny człowiek, mają charakter kulturowy. Zrodzony w negacji obiektywnej prawdy, po oświeceniu przyczynia się do powstania nowych form ludzkiej alienacji. Według Jana Pawła II wyjście z kryzysu to powrót do uniwersalnej prawdy o człowieku, która ujawnia prawdziwą godność człowieka. Wychowanie szkolne i wspólnotowe do prawdy odgrywa szczególną rolę w uczynieniu człowieka transcendentną godnością.

Bibliografia

Bednarki F., Teologia kultury, Kraków 2000.

Boeckenfoerde E.W., Wolność-państwo-Kościół, Kraków 1994.

Chudy W., Osoba ludzka w społeczeństwie, w: Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007.

Chudy W., Społeczeństwo zakłamane, t. 2, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Warszawa 2007.

Fukuyama F., Ostatni człowiek, Warszawa 1997.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja Pastores Dabo Vobis, Rzym 25 III 1992.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym, 1 V 1991.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym, 4 III 1979.

Jan Paweł II, Encyklika Veritais splendor, Rzym, 6 VIII 1993.

Jan Paweł II, Kultura i perspektywy przyszłości świata. Przemówienie do intelektualistów, Coimbra, 15 maja 1982 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. X, Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa, cz.2: Francja, Hiszpania, Portugalia, Kraje Beneluksu, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólne-go ONZ, w: tenże, Dzieła zebrane, t. XII, Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Ameryka Północna i Południowa.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 VI 1980 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. X, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 2: Francja, Hiszpania, Portugalia, Kraje Beneluksu, Kraków 2008.

Jaroszyński P., Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego, „Człowiek w kulturze”, nr 10.

Kiereś H., Błąd antropologiczny a humanistyka, w: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stepień, Lublin 2003.

Kiereś H., Człowiek i sztuka, Lublin 2006. Kowalczyk S., Filozofia kultury, Lublin 1996.

Krąpiec M.A., Człowiek, kultura i uniwersytet, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1988.

Krąpiec M.A., Ja-człowiek, Lublin 2005.

Lekka-Kowalik A., Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka, „Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”, nr 1 (2017).

Maritain J., Religia i kultura, tłum. H. Wężyk-Widawska, Poznań 1937.

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”,w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.

Styczeń T., Etyka jako antropologia normatywna, w: tenże, Wolność w prawdzie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.

Szostek A., Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II, Lublin 2014.

Wojtyła K., Chrześcijanin a kultura, „Znak” 1965, nr 124.

Życiński J., Europejska wspólnota ducha, Warszawa 1998.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Wojtyła, Wojciech. 2020. „«Przyszłość człowieka zależy Od Kultury» - Kultura według Jana Pawła II”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):5-15. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/826.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>