Metody ukierunkowane na dialog

Autor

Słowa kluczowe:

dialog

Abstrakt

Podczas katechezy człowiek ma wejść w kontakt z Bogiem. Powinien odkryć Jego obecność, Jego działanie w sobie i w innych uczestnikach katechezy. Razem z innymi ma zgłębiać Jego orędzie, nasycić się Jego prawdą, pozwalać przeniknąć się Jego światłu. Dlatego to w duchu właściwej dydaktyki katecheza nie może być monologiem. Właściwą drogą do dialogu jest dialogowa katecheza. Katecheta nie może traktować katechizowanych niejako „z góry”, czynić ich biernymi słuchaczami. Powinien szukać takich metod pracy, które prowadziłyby do rozmowy, wzajemnego dzielenia się wiarą, które uczyłyby stawiać pytania wyrastające z życia i pozwoliły wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Do takich metod możemy zaliczyć metody: problemową, dyskusjii pogadanki. Metody nauczania, zawierające w sobie dialog, przyczyniają się do aktywizowania grupy katechetycznej, pobudzają do myślenia, wyciągania wniosków, co przyczynia się do lepszego przyswojenia prawd wiary i realizowania ich w życiu.

Bibliografia

Barciński Z., Idee przewodnie metodyki aktywizującej, w: Metody aktywizujące w katechezie, red. Z. Barciński, J. Wójcik, Lublin 1998.

Kamecki F., Przygotowanie katechezy dyskusyjnej, „Katecheta”. 16 (1972) nr 2.

Kubik W., Katecheza metodą problemową, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Kraków 1994.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Kubik W., Zasadnicze akcenty dydaktyczne, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, red. J. Charytański i W. Kubik, cz. III, Warszawa 1980.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1973.

Lis R., Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Lublin-Radom 1994.

Młynarska B., Zastosowanie pogadanki religijnej w katechezie, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Kraków 1994.

Okoń W., Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa 1963.

Potocki A., Społeczna formacja katechetów, w: Katecheta i katecheza w polskiej szkole, red. K. Misiaszek i A. Potocki, Warszawa 1995

Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001.

Zając A., Zagadnienia metody w dzisiejszej katechezie młodzieży, „Katecheta” 25 (1981), nr 1.

Pobrania

Opublikowane

2012-03-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2012. „Metody Ukierunkowane Na Dialog”. Zeszyty Formacji Katechetów 45 (1):86-90. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/514.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>