Kompetencje katechety specjalnego

Autor

  • Anna Nowak

Słowa kluczowe:

katecheta

Abstrakt

W procesie dydaktyczno-wychowawczym jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego przebieg i efekty jest nauczyciel (katecheta). Kierując rozwojem ucznia i oceniając jego postępy, powinien być dla ucznia wzorem osobowym. Mianem pedagoga specjalnego określa się zazwyczaj dość zróżnicowaną grupę ludzi pracujących z osobami o różnych rodzajach i stopniach odchyleń od normy. Jednak każdy pedagog specjalny musi realizować spoczywające na nim zadania. Oprócz cech typowo nauczycielskich, takich jak: odpowiednie kwalifikacje, umiejętność realizacji założonych zadań i podejmowania adekwatnych decyzji, kultury osobistej i wysokiej wiedzy, powinien posiadać kompetencje specjalne (specjalistyczne). Zawód pedagoga specjalnego związany jest przede wszystkim ze stresem i wysokimi wymaganiami. Powinien on znać metody pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w szkole specjalnej, a swoją pracę oprzeć na indywidualizacji i znajomości potrzeb oraz możliwości dziecka. Obowiązuje goznajomość podstawowych praw fizjologiczno-psychologicznych procesu nauczania oraz stosowanie tej wiedzy w swej pracy. Oprócz umiejętności pedagogicznej niezbędne są również umiejętności terapeutyczne, w tym także terapii duchowej. Każdy pedagog specjalny powinien znać etiologię i patogenezą dysfunkcji występujących u uczniów i posiadać umiejętności diagnostyczne potrzebne między innymi do badania uczniów i środowiska rodzinnego oraz wiedzę o aktualnych koncepcjach w edukacji specjalnej, treściach nauczania, metodach, formach i organizacji procesu dydaktycznego. Oprócz wymienionych wyżej kompetencji bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie wychowanka do samodzielnego, na miarę możliwości psychofizycznych, udziału w życiu społecznym oraz jego integrację ze środowiskiem. Uczeń niepełnosprawny musi mieć zapewnioną odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, medyczną i duszpasterską.

Bibliografia

Borzyszkowska H., Osobowość pedagoga specjalnego, „Szkoła Specjalna” (1983) nr 1.

Cichocki A., Wybrane aspekty organizacji procesu edukacyjnego w kontekście reguł komunikacji, w: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec, Warszawa-Białystok 1997.

Olszak A., Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych, Lublin 2001.

Polak M., Katecheta – lekarz duszy czy terapeuta duchowy?, „Katecheta” (2008) nr 4.

Tomasik E., Marii Grzegorzewskiej koncepcja twórczej postawy nauczyciela, „Szkoła Specjalna” (1997) nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Nowak, Anna. 2013. „Kompetencje Katechety Specjalnego”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):81-84. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/434.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna