Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, ofiara, program duszpastersko-katechetyczny, „Eucharystia daje życie”, „Wielka tajemnica wiary”, dobro duchowe, Kościół, wspólnota, komunia, obecność, Ciało, Krew, chleb, wino, postacie eucharystyczne, tajemnica

Abstrakt

Wiara i liturgia stanowią „dwa uzupełniające się aspekty życia kościelnego” (SC 6). Z tego względu Eucharystia, której celebrowanie jest główną czynnością liturgiczną Kościoła, stanowi „źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego”. To w ofierze Mszy Świętej objawia się tajemnica Eucharystii, gdyż jest ona pamiątką, celebracją i aktualizacją Misterium Chrystusa, w której uobecnia się On sam. W czasie jej sprawowania dochodzi do przeistoczenia chleba i wina w prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Jezusa Chrystusa. Dzięki temu Eucharystia staje się największym i najcenniejszym darem, jaki nasz Zbawiciel zostawił przed swoją śmiercią. Darem, który stanowi szczyt wszelkich dóbr i kres wszelkich pragnień człowieka; darem, w którym znajduje się „całe dobro duchowe Kościoła” (EdE 1; PO 5). Kościół nie istnieje bez Eucharystii, a tę celebruje tylko Kościół. To w czasie sprawowania Mszy Świętej Bóg uświęca całą ludzkość i cały świat, jednocząc się z nimi oraz obdarzając ich swoimi łaskami. Dzięki Eucharystii wierny dostępuje nie tylko doskonałej komunii z Bogiem Trójjedynym, ale jednoczy się także z bliźnimi, budując i wzmacniając w ten sposób wspólnotę Kościoła.

Bibliografia

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005), „Acta Apostolicae Sedis” 2006, nr 98, s. 45.

Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005), „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie 2006, nr 2 (280), s. 16.

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Watykan, 22 lutego 2007 r.

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.

Franciszek, „Każda Msza Święta jest pamiątką Paschy”. Katecheza w czasie audiencji generalnej, Watykan, 22 listopada 2017 r.

Franciszek, „Msza Święta nie jest spektaklem!”. Katecheza w czasie audiencji generalnej, Watykan, 8 listopada 2017 r.

Franciszek, Lumen fidei, Watykan, 29 czerwca 2013 r.

Gołąbek J., Eucharystia w życiu Kościoła. Referat z konferencji rejonowych 6 i 13 listopada 2004 r., https://diecezja.waw.pl/135, data dostępu: 07.01.2020.

Hołodok St., Eucharystia – tajemnica wiary, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/euch_taj_wiary.html, data dostępu: 09.09.2019.

Jan Paweł II, Dominicae cenae, Watykan, 24 lutego 1980 r.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan, 17 kwietnia 2003 r.

Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, Watykan, 6 stycznia 2001 r.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan, 4 marca 1979 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Wprowadzenie ogólne do Rytuału – Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą, https://opoka.org. pl/biblioteka/T/TA/TAL/kkbids/rytual_komunia.html, data dostępu: 15.01.2020.

Kościół żyje dzięki Eucharystii (1). Eucharystia – tajemnica wiary – o encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia”, http://www.tychyrodzina.pl/nasza_rodzina_jpii_ede.htm, data dostępu: 07.01.2020.

Kościół żyje dzięki Eucharystii (2). Kościół sprawuje Eucharystię, a Eucharystia buduje Kościół – o encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia”, http://www.tychyrodzina.pl/nasza_rodzina_jpii_ede.htm, data dostępu: 07.01.2020.

Łabendowicz S., Eucharystia daje życie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 4(76), s. 41-49.

Marek Z., Eucharystia – dlaczego taka ważna?, https://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2013/sakramenty-katechizm/art,6,eucharystia-dlaczego-taka--wazna.html, data dostępu: 09.09.2019.

Miziołek W., Duszpasterstwo eucharystyczne, w: Eucharystia, J. Krucina (red.), Wrocław 1987, s. 217-238.

Reroń T., Wierzyć – celebrować – żyć!, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/042007/05.html, data dostępu: 20.12.2019 r.

Rojek M., Eucharystia buduje Kościół: relacja między Kościołem a Eucharystią w kontekście doktrynalnym encykliki papieża Pawła VI „Mysterium Fidei”, w: Premislia Christiana, T. Śliwa (red.), t. II, Przemyśl 1988/1989, s. 7-76.

Rojek M., Tajemnica Eucharystii wciąż żywa w Kościele, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1995, nr 2, s. 15-29.

Salij J., Tajemnica Eucharystii, https://adonai.pl/sakramenty/eucharystia/?id=42, data dostępu: 20.12.2019 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Święta Kongregacja Obrzędów, Eucharisticum misterium, Watykan, 25 maja 1967 r.

Tomasik H., Program duszpastersko-katechetyczny na rok 2019/2020: „Wielka tajemnica wiary”, http://www.synodradomski.pl/wydzialkatechwww/?rok-szkolny-2019-2020,107, data dostępu: 15.01.2020.

„Wielka tajemnica wiary”. Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Eucharystia daje życie 2019-2022, Katowice 2019.

Wilczyński K., Notatki na marginesie encykliki „Ecclesia de Eucharistia”, https://kaplani.com.pl/pl/strefa_mysli/czytelnia/artykuly/notatki_na_marginesie, data dostępu: 07.01.2020.

Wojda T., List pasterski Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego: „Aby uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29), https://parafiachk.bialystok.pl/aktualnosci/2019/12/01/list-pasterski-metropolitybialostockiego-na-nowy-rok-duszpasterski/, data dostępu: 10.01.2020.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2020. „Eucharystia – «wielka Tajemnica wiary»”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):19-29. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/28.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>