Metody kontroli i oceny w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

Metody kontroli, ocenianie, katecheza

Abstrakt

Dla pełnej owocności kształcenia konieczna jest kontrola wyników pracy ucznia. Ocenianie to jeden z istotnych elementów pracy pedagogicznej oraz ważne ogniwo procesu dydaktycznego katechezy. Ma ono ukazać, w jakim stopniu osiągnięcia danego ucznia i nauczyciela odpowiadają założonym celom edukacyjnym. Nie należy ono do czynności łatwych. Wymaga od katechety dużego doświadczenia, a przy tym musi być oparte na systematycznej pracy z uczniami. Ponadto ocenianie osiągnięć wymaga określenia wymagań programowych oraz znajomości uczniów. Jest ono trudne także ze względu na wielość czynników, które składają się na obiektywną i sprawiedliwą ocenę uczniów.

Bibliografia

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Okoń W., Proces nauczania, Warszawa 1961.

Jeliński P., Trudności w ocenianiu, „Ład” 11 (1993) nr 22.

Kulpaczyński S., Katecheci uczą się oceniać katechizowanych, Lublin 1998,

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach, Warszawa 2008.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996,

Denke K., Ocenianie wiedzy uczniów, „Życie szkoły” 34 (1979) nr 9.

Lis R., Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1988.

Charytański J., Główne wątki Adhortacji apostolskiej, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warszawa 1985.

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1992.

Kubik W., Wychowanie katechizowanych do pełnienia ról społecznych, Kraków 1985.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2016. „Metody Kontroli I Oceny W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 61 (1):81-87. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/253.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>