Człowiek wobec mediów. Media wobec człowieka

Autor

Słowa kluczowe:

media, mass media, środki społecznego przekazu, funkcje mediów, oddziaływanie mediów

Abstrakt

Współczesny człowiek nieustannie ma do czynienia z mediami. Korzysta z nich w domu, w szkole, w pracy, w czasie wolnym. Stąd w niniejszym artykule zostały podjęte kwestie terminologiczne związane ze środowiskiem środków społecznego przekazu. Autor artykułu ukazał również klasyfikacje i funkcje mediów. Ponadto podjął zagadnienie dotyczące oddziaływania mediów na odbiorcę.

Bibliografia

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

Adamski F., Czy – i jak media oddziałują?, w: D. Bis, A. Rynio, Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010, s. 71-78.

Banaszkiewicz-Zygmunt (Red.) E., Media. Leksykon PWN, Warszawa 2000.

Dziewiecki M., Ewangelizacja w epoce mass mediów, dostęp: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/mass.html (10.12.2019).

Grzybczak J., Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie, „Zeszyty Prasoznawcze” 3-4 (143-144) 1995, s. 17-39.

Krajewska B., Telewizja w recepcji dorosłych – studentów, Warszawa 2009.

Mariański J., Mass media jako nośniki wartości i antywartości, w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 108-127.

Lepa A., Media a postawy, Łódź 2001.

Lepa A., Media w świecie słowa, Częstochowa 2011.

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2003.

Lewek A., Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003.

Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010.

Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2012.

Many Voices, One World, Unesco, 1980, s. 14-16, dostęp: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066 (15.12.2019).

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2007.

Mordarski S., Media w działaniu. Funkcjonowanie środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła, Sandomierz-Kraków 2007.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1996.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae, Watykan 1992.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan 1975.

Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.

Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 17, Kraków 1997.

Skrzypczak J., Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1999.

Sobór Watykański II, Inter mirifica, Watykan 1963.

Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”4/2008, s. 31-40.

Winiarczyk A., Encyklopedia „Białych plam”, t. 12, Radom 2003.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Fołtyn, Damian. 2020. „Człowiek Wobec mediów. Media Wobec człowieka”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):9-18. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/23.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska