Wychowanie przez wolontariat w szkole i parafii

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, wolontariat, młodzież, szkoła, parafia

Abstrakt

Katecheza jest jednym z wielkich dzieł Kościoła, które polega na nieustannym towarzyszeniu katechizowanym w drodze do Boga i do pełni człowieczeństwa. Jej zadaniem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu Kościoła oraz w różnych społecznościach. Powinna stwarzać takie sytuacje wychowawcze, dzięki którym katechizowani będą przenosić zdobyte wiadomości i doświadczenie w życie codzienne. Dlatego istnieje konieczność podjęcia działań duszpasterskich w parafiach oraz czynności wychowawczych w szkołach i rodzinach, które będą uwrażliwiały dzieci, młodzież i dorosłych na drugiego człowieka i jego sytuację. Potrzebny jest zatem wolontariat, który ma uczyć miłości do drugiego człowieka i odpowiedzialności za niego. Ma on również pomóc w świadomym uczestnictwie uczniów w życiu Kościoła i świata, aby w ten sposób żyli zgodnie z wiarą chrześcijańską. Wolontariat przeżywany po chrześcijańsku jest jedną z form wyrażania wiary w Chrystusa w sposób konkretny i widzialny. Jest również jedną z form świadczenia o tym, że w Jezusie Bóg powołuje nas i uzdalnia do miłości braci i sióstr. Wychowanie w katechezie przez wolontariat polega na dawaniu świadectwa oraz pogłębianiu życia duchowego i osobistej relacji z Bogiem.

Bibliografia

Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami, Wiedeń 09.09.2007, „L’Osservatore Romano” 28 (2007) nr 10-11.

Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina” (Watykan, 17.12.2005), „L’Osservatore Romano” 27 (2006) nr 2.

Bocheńska-Seweryn M., Klauzowa K., Motywy i formy pracy członków parafialnych zespołów charytatywnych, „Roczniki Naukowe Caritas” (2001) nr 5.

Bp Jan Chrapek, „Dzielmy się miłością – Wolontariat”. List (Radom 29.01.2001), http://mateusz.pl/czytelnia/jch-wolontariat.htm, z dn. 31.05.2017. 2 Papież Franciszek, Jesteście wizerunkiem kościoła, który służy braciom potrzebującym pomocy, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/focsiv_04122014.html, z dn. 15.07.2017.

Duksa P., Aktywność społeczna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 40 (2002) nr 2.

Franciszek, Chrześcijańska miłość jest konkretna, http://www.radiomaryja.pl/kosciol/chrzescijan-ska-milosc-jest-konkretna/, z dn. 13.08.2017.

Franciszek, Przemówienie do wolontariuszy 28. Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 28.07.2013), http://www.vatican. va/holy_father/francesco/speeches/ 2013/july/doc-uments/ papa-francesco_ 20130728_gmg-rio-volontari_pl.html, z dn. 29.10.2013.

Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, (Watykan 31.03.1985), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html, z dn. 11.12.2016.

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (Watykan, 05.12.2001), „L’Osservatore Romano” 22 (2001) nr 3/

Jan Paweł II, Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981, w: Dzieła zebrane Jana Pawła II. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania, Tom XIII, Kraków 2009.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/bib-lioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html, z dn. 14.02.2015.

Kodeks etyczny pracownika Caritas, oprac. Z. Sobolewski, M. Subocz, Warszawa 2012.

Koral J., Szkolne Koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży, „Roczniki Naukowe Caritas” 5 (2001).

Krzyszteczko H., Poradnictwo rodzinne. Teoria i praktyka rogeriańskiego kontaktu pomocnego, Katowice 1998.

Łabendowicz S., Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat, „Zeszyty Formacji Katechetów” 51 (2013) nr 3.

Łabendowicz S., Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny, „Zeszyty Formacji Katechetów” 58 (2015) nr 2.

Łabendowicz S., Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 18 (2005) nr 2.

Nowak J., Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Warszawa 2008.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Papież Franciszek, Jesteście wyciągniętą ręką Chrystusa, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/wolontariusze_03092016.html, z dn. 12.08.2017.28 I. Marczyk, Wolontariat szkolny – krok po kroku, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wolontariat--szkolny-krok-po-kroku-2087584.html, z dn.10.08.2014.

Papież Franciszek: miłość chrześcijańska nie jest z telenoweli, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artyk-ul/1020426,Papiez-Franciszek-milosc-chrzescijanska-nie-jest-z-telenoweli, z dn. 13.08.2017.

Petryk P., Ku wspólnocie życia i miłości, Lublin 1998.

Pietrowski D., Wolontariat jako forma edukacji obywatelskiej, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, red. A. Juros, Lublin 2002.

Przygoda W., Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012.

Przygoda W., Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła, „Roczniki Naukowe Caritas” 5 (2001).

Sawicki R., Chrześcijański wymiar wolontariatu w posoborowym nauczaniu papieskim, „Warszawskie Studia Pastoralne” (2013) nr 19.

Słomińska J., Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych, Warszawa 1986.

Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania, w: Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2017. „Wychowanie Przez Wolontariat W Szkole I Parafii”. Zeszyty Formacji Katechetów 68 (4):37-44. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/147.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>