Katecheza wychowuje do rozumienia istoty Kościoła Chrystusowego

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza, wychowanie, Kościół, Bóg, historia, czas, zbawienie, człowiek

Abstrakt

Od początku istnienia Kościoła celem katechezy jest prowadzenie chrześcijan do dojrzałości w wierze „według pełni Chrystusa” (Ef 4,13), a „wspólnota chrześcijańska jest początkiem, miejscem i celem katechezy” (DOK 254). Istnieje więc ścisła więź pomiędzy Kościołem a katechezą, ponieważ każdej koncepcji eklezjologicznej odpowiada określona wizja katechezy i każda forma katechezy zakłada pewną eklezjologię. Ze względu na fakt, iż „katecheza jest ze swej istoty aktem eklezjalnym” (DOK 78), to odpowiedzialną za nią jest cała wspólnota Kościoła – kler i laikat, jak i każdy jej członek indywidualnie, na podstawie swojego udziału w kapłaństwie Chrystusa i na mocy sakramentu chrztu (por. DOK 220). Katecheza domaga się więc udziału wszystkich podmiotów eklezjalnych w posłudze słowa Bożego i dowartościowania posług i charyzmatów, które są obecne we wspólnocie kościelnej.

Bibliografia

Alberich E., Binz A., Formy i modele katechezy dorosłych, Torino 1995.

Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa

Bless W., Jakie są wytyczne do układania katechizmu, „Concilium” 1-5 (1970).

Charytański J., Katecheza ciągła w świetle Synodu 1977 w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 2, Warszawa 1985.

Charytański J., Parafia wspólnotą przekazu wiary i życia chrześcijańskiego, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980.

Charytański J., Zadania katechizacji w świetle dokumentów soborowych, CT 37 (1967) 3.

Colomb J., Obecny stan katechizacji w całokształcie Kościoła, „Concilium” 1-5 (1970).

Czaja A., Wierzę w Kościół. Katechezy o Bożym domu dla nas, Opole 2013.

de Lubac H., Kościół realizuje Eucharystię, ale także Eucharystia realizuje Kościół, w: Medytacje o Kościele, Kraków 1997.

Exeler A., Katechese in unserer Zeit, München 1979.

Glazik J., Eine Korrektur, keine Magna Charta, w: Die Autorität der Freiheit.

Gegenwart des Konzils und Zukunft der Kirche im ökumenischen Disput, red. J.C. Hatnpe, t. 3, München 1967.

Hajduk A., Marek Z., Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie, „Seminare” (2001) t. 17.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. połączonej z udzieleniem I Komunii św., Łódź, 13 czerwca 1987, w: Jan Paweł II w Polsce: 1979, 1983, 1987. Przemówienia i homilie, Warszawa 1991.

Kamiński R., Kościół wobec sekularyzacji, Program duszpasterski 1998/99.

Kawa Z., Rola katechezy w tworzeniu wspólnoty, Lublin 1977.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Sandomierz 1997.

Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986.

Majewski M., Katecheza wspólnoty we wspólnocie i dla wspólnoty, RTK 28 (1981) 6.

Majewski M., Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej, Kraków 1995.

Majewski M., Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995.

Marek Z., Katecheza w świetle nowego Dyrektorium, HW 10 (1999) l.

Materski E., Wychowawcze aspekty katechezy, Kat 13 (1969) nr 2.

Misiaszek K., Wspólnota chrześcijańska (parafia) jako podmiot katechezy, w: Katecheza w parafii poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Warszawa 2004.

Miziołek W., Drogi katechezy dorosłych, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980.

Murawski R., Co katecheta daje młodzieży w wychowaniu do odpowiedzialności za Kościół, Kat 19 (1975) nr 5.

Niparko R., Dorosły – Katecheza, w: Encyklopedia katolicka, red. S. Wielgus, t. 4, Lublin 1989.

Niparko R., Katecheza dorosłych. Zarys teorii, Poznań 1987.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Poręba P., Psychologia rodziny, Lublin 1972.

Przybyłowski J., Wyzwania pastoralne w dokumentach katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Rozen B., Nauczyciele i wychowawcy w wierze w świetle Dyrektorium katechetycznego

Kościoła w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Rusecki M., Boska geneza Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin 2005.

Szafrański A.L., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin 1990.

Tabaczyński W., „Kościół domowy” w świetle nauki papieża Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 86 (1994) z. 1.

Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 1999.

Tyszkowa M., Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 1988.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Katecheza Wychowuje Do Rozumienia Istoty Kościoła Chrystusowego”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):37-50. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1397.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>