Katecheza dzieci i młodzieży w czasie pandemii Covid-19

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza, pandemia, szkoła, multimedia, nowe technologie informacyjne

Abstrakt

Pandemia Covid-19 wymusiła konieczność prowadzenia nauczania na odległość a związana z nią izolacja ludzi spowodowała okresowe zamknięcie placówek oświatowych. Nauczyciele i uczniowie musieli przystosować się do nowej sytuacji – nauczania wirtualnego za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można powiedzieć, że pandemia przyspieszyła proces zastosowania współczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania-uczenia się. Sytuacja ta dotknęła również nauczycieli religii (katechetów) oraz dzieci i młodzieży przez nich katechizowanych. Musieli się oni przyzwyczaić do tego, iż w tym momencie miejscem katechizacji stanie się cyberprzestrzeń, a nie świat realny – katecheza w szkole. O ile dla uczniów świat wirtualny stanowi obecnie część rzeczywistości, o tyle dla pedagogów może on stwarzać pewne wyzwanie. W niniejszym artykule zostały przeanalizowane nowe technologie informacyjne w służbie katechezy. Ukazano potrzebę pogłębienia kompetencji informacyjnych nauczyciela religii oraz podano przykłady zastosowania narzędzi cyfrowych na lekcjach religii. Nowe technologie stworzyły dla edukacji i katechezy szkolnej więcej szans przybliżenia zbawczej prawdy, które nauczyciele religii powinni z pożytkiem wykorzystywać.

Bibliografia

Benedykt XVI, „Portale społecznościowe: bramy prawdy / wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji”. Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2013 r.

Buchta R., Kaczmarek R., Mandrysz S., Szkolne nauczanie religii i katecheza wobec Covid 19, https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/images/2021/pandemia.pdf, dostęp online: 26.11.2021.

Cichocki A., Wymiary kompetencji informacyjno-medialnych nauczyciela, w: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, red. J. Izdebska, Białystok 2008.

Ciemcioch K., Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_113/c/113-104.pdf, dostęp online 26.11.2021.

Dąbkowska-Wilczek M., Wykorzystanie tablic interaktywnych w praktyce – cz. I, https://www.e-korepetycje.net/artykuly/wykorzystanie-tablic-interaktywnych-w-praktyce-cz-1,dostęp online: 26.11.2021.

Dziedzic M., Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej, w: Społeczeństwo. Edukacja. Język, t. 3, red. J. Piekarski, A. Nowacka, E. Chojnacka, L. Tomaszewska, A. Grażul-Luft, A. Araucz, Płock 2015.

Fołtyn D., Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019 nr 1 (73).

Fołtyn D., Człowiek wobec mediów. Media wobec człowieka, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020 nr 1 (77).

Fołtyn D., Zdalne nauczanie religii w czasie epidemii COVID-19. Studium teoretyczne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020 nr 3-4 (78-79).

Fołtyn D., Środowisko cyfrowe jako naturalny obszar funkcjonowania współczesnego człowieka w świetle nowego Dyrektorium o katechizacji, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2021 nr 1 (81).

Forkiewicz-Borkowska M., Wszystko w jednym, „Głos Nauczycielski” 2013, nr 37.

Frasunkiewicz M., Przewodnik po e-szkole, „«Dyrektor szkoły». Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” 2020, t. 317, nr 5.

Godawa G., Kutek-Sładek K., Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii covid-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych, „Roczniki Pedagogiczne” 2020, t. 12 (48), nr 4.

Greczyło T., Tablica multimedialna a zdalne nauczanie, https://warsztatpracynauczycieli.blogspot.com/2020/10/tablica-multimedialna-zdalne-nauczanie.html, dostęp online: 26.11.2021.

Hojnacki L., Mobilna edukacja. M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 2011.

Hojnacki L., Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor” 2006, t. 13, nr 1.

Instrukcja metodyczna dla nauczycieli. Tablica interaktywna SMART Board (modeleSB640, SB660, SB680, SB690), plik PDF, http://www.tablice.net.pl/szkolenia/, dostęp online:22.01.2013.

Iwanicka A., Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej, w: Media - Edukacja - Kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań--Rzeszów 2012.

Jakubczak B., Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1027/1/BJakubczak2.pdf, dostęp online: 26.11.2021.

Jakubczak B., Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10837/1/BozenaJakubczak_tablice_interaktywne1.pdf, dostęp online: 26.11.2021.

Jan Paweł II, „Misja Kościoła w erze komputerów”. Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 1990 r.

Jan Paweł II, „Szybki rozwój”. List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu, Watykan, 24 stycznia 2005 r.

Kamińska A., E-podręcznik jako środek edukacyjny przeznaczony dla pokolenia cyfrowych tubylców, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2016, nr 12.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Korzan D., Ewolucja kształcenia zdalnego, http://www.korzan.edu.pl/pdf/zdalne.pdf, dostęp online: 26.11.2021.

Kowaluk-Romanek M., Nowoczesne technologie w edukacji – kompetentny nauczyciel potrzebny od zaraz, w: Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, red. W. Czerski, R. Wawer, Lublin 2015.

Leksykon e-nauczania, red. R. Tadeusiewicz, R.S. Choraś, R. Rudowski, Łódź 2007.

Lewicka-Mroczek E., Krajka J., Kompetencje uczenia się i kompetencje informatyczne jako metakompetencje w procesie uczenia się języka obcego – o rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, „Poliglota” 2011, t. 13, nr 1.

Lorens R., E-podręczniki. Czy warto je stosować w nauczaniu?, https://www.mac.pl/z-klasa-ekspert/e-podreczniki-czy-warto-je-stosowac-w-nauczaniu, dostęp online: 26.11.2021.

Majkut-Czarnota B., Kompetencje informatyczne nauczycieli klas I-III w reformowanej szkole, w: Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, red. M.T. Michalewska, Katowice 2003.

Mąkosa P., Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2013, t. 60, nr 5.

Niwiński A., Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004.

Panuś T., Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce, „Studia Katechetyczne” 2010, nr 1.

Pezda A., Koniec epoki kredy, Warszawa 2011.

Programy i aplikacje do zadań interaktywnych. LearningApps, https://webowadbp.wixsite.

com/interaktywne-zadania/learningapps, dostęp online: 26.11.2021.

Sankowski D., Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej, „Automatyka” 2007, t. 11, z. 3, s. 460.

Stanisławska A.K., Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie tradycyjne, w: Konferencja szkoleniowa „E-learning w szkolnictwie wyższym”. Bydgoszcz 2003.

Strykowski W., Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004.

Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

Tanaś M., Pedagogika a środki informatyczne i media, Kraków 2004.

Tarliński P., Katecheza w mediach, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak i in., Opole 2004.

Wieczorkowski K., Multimedia w nauczaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red. T. Pilch, Warszawa 2003.

Zellma A., Aktywność nauczyciela religii w przeciwdziałaniu agresji elektronicznej wśród młodzieży, „Studia Elbląskie” 2014, nr 15.

Zellma A., Edukacyjne i społecznościowe portale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczyciela religii, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012, t. 59, nr 4.

Zellma A., Kompetencje nauczyciela religii jako perspektywa efektywności edukacyjnej, „Katecheta” 2009, nr 6.

Zellma A., Wielorakie kompetencje nauczyciela religii jako obiecująca perspektywa efektywności edukacyjnej, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2009/Katecheta-7-2009/VERBA-DOCENT/Wielorakie-kompetencje-nauczyciela-religii-jako-obiecujaca-perspektywa-

efektywnosci-edukacyjnej, dostęp online: 26.11.2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2021. „Katecheza Dzieci I młodzieży W Czasie Pandemii Covid-19”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3-4 (grudzień):67-81. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1345.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>