Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji. Cz. I. Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji

Autor

  • Andrzej Kiciński

Słowa kluczowe:

katecheza, formacja, źródła, Słowo Boże, Pismo Święte, Tradycja

Abstrakt

Nowe Dyrektorium o katechizacji to normatywny dokument eklezjalny, który zawiera fundamentalne zagadnienia teologiczno-pastoralne zaczerpnięte głównie z dokumentów II Soboru Watykańskiego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i innych dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła z zakresu katechezy. Dyrektorium potwierdza i rozwija współczesną formację katechetów w kluczu powrotu do źródeł, kiedy formacja przebiegała przez nabieranie doświadczenia i oparta była na żywym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, głoszonym w sposób autentyczny i świadczony życiem. Słowo Boże w Piśmie Świętym i Tradycja to podstawowe źródła katechezy, które należy postrzegać we wzajemnym powiązaniu. Jedno odsyła do drugiego, zaś wszystkie sprowadzają się do Słowa Bożego, którego są wyrazem. W zależności od uczestników katechezy i konkretnego kontekstu procesu katechetycznego można zawsze uwydatnić jedno ze źródeł względem innych. Doświadczenie współczesnego Kościoła podkreśla, że należy sięgać do źródeł w sposób wyważony, unikając katechizowania jednostronnego. To odnosi się także do formacji katechetów, aby była ona propozycją wieloaspektową, czerpiącą ze wszystkich źródeł wiary, a przez to stała się procesem integralnym. Takie ujęcie przypomina, że formacja katechetów nie jest dziełem wyłącznie ludzkim. Formatorzy katechetów powinni mieć dogłębną wiedzę nie tylko o źródłach podstawowych, ale także świadomość właściwej ich hierarchii koniecznej do opracowania współczesnych dróg formacyjnych.

Bibliografia

Benedykt XVI, Katecheza o św. Cyrylu Aleksandryjskim, Watykan 27.06.2007 r. https://kair.ekai.pl/depesza/380443 [dostęp: 12.01.2021].

Benedykt XVI, Katecheza o znaczeniu wychowania człowieka w nauczaniu św. Hieronima,Watykan 14.11.2007 r. http://www.kai.pl/nowyserwis/anewsroom.xml?id=386240[dostęp: 12.01.2021].

Boike P., Nowa redakcja katolickiego nauczania o karze śmierci – rewolucja czy drobna korekta?, „Political Dialogues”, 2019, nr 27, s. 43-54.

Fisichella R., Kara śmierci jest niedopuszczalna, Komentarz do nowego sformułowania numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczącego kary śmierci, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 2018, nr 8-9, s. 54.

Fossion A., Właściwości Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, tłum. A. Królikowska, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, WAM, Kraków 1999, s. 67-78.

Franciszek, List Apostolski w formie „Motu Proprio” Antiquum Ministerium, w którym ustanawia posługę katechety, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html [11.05.2021].

Kiciński A., Współczesna formacja katechetów, „Roczniki Teologiczne”, 2005 z. 6, s. 109-125.

Kiciński A., Rozwój dyrektoriów katechetycznych po soborze Watykańskim II (1971-1997-2020), „Roczniki Teologiczne” 2020 nr 11, s. 5-28.

Kiciński A., Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy, Warszawa: Wydawnictwo Pastoralne Raabe 2008.

Kiciński A., Formacja katechety na wzór Samuela, w: Miejsca katechezy, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005 s. 347-363.

Kiciński A., Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego, Kraków: Scriptum 2020.

Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la Catechesi, Libreria Editrice Vaticana 2020.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, wyd. 2, Sandomierz 1997.

Łabendowicz S., Formacja katechetów na współczesne czasy, „Zeszyty Formacji Katechetów”, 2015 nr 4, s. 47-56.

Łabendowicz S., Świadectwo wiary w Syna Bożego, „Zeszyty Formacji Katechetów”, 2013 nr 4, s. 58-64.

Łabendowicz S., Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, Kraków 1999, s. 133-154.

Łabendowicz S., Potrzeba formacji katechetów w wymiarze podstawowym i permanentnym, „Zeszyty Formacji Katechetów”, 2006 nr 4, s. 42-48.

Sultana C.M., Catechesis and Catholic Religious Education: Distinct Nonetheless Complementary, „Verbum Vitae”, 2020 nr 37, s. 365-379.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30