Dorastanie we współczesności

Autor

  • Marcin Malarecki

Słowa kluczowe:

dorastanie, postawy moralne, młodzież, hierarchia wartości, światopogląd

Abstrakt

Okres dorastania charakteryzuje się intensywnym postępem poznawczym w perspektywie osiągnięcia społecznej dojrzałości. Jest czasem podatność na niekorzystne wpływy środowiskowe i społeczne. Podczas okresu dorastania kształtują się potrzeby zarówno biologiczne jak i psychospołeczne. Do grupy najtrudniejszych zagadnień i jednocześnie problemów związanych z okresem dorastania zalicza się kształtowanie postaw moralnych. W okresie dorastania kształtuje się światopogląd. Okres dorastania jest również czasem służącym poszukiwaniu własnej tożsamości. Kryzysy rozwojowe są naturalnym zjawiskiem wśród młodzieży. W okresie dorastania kształtuje się hierarchia wartości młodych ludzi.

Bibliografia

Aldridge A., Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Bakiera L., Czy dorastanie musi być trudne?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Obuchowski K., W poszukiwaniu właściwości człowieka, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań.

Kubacka-Jasiecka D., Passowicz P., Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji, „Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal”, 20, 2, 2014.

Obuchowski K, Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.

Krawczyński M., Rozwój psychospołeczny w okresie dojrzewania płciowego i dorastania, UAM, Poznań 2006.

Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Nomos, Kraków 1997.

Piotrowski K., Ziółkowska B.,Wojciechowska J., Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania, Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 5, Warszawa 2014.

Erikson E.H,, Dzieciństwo i społeczeństwo, Wyd. Rebis, Poznań 2000.

Chłopkiewicz M., Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia, WSiP, Warszawa 1987.

Oleś P., Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1989.

Mariański J., Młodzież między tradycją i ponowoczesnościa. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Wyd. KUL, Lublin 1995.

Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.

Kubalica T., Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Parol M., Znaczenie systemu wartości i jego uporządkowania w sytuacjach kryzysu na przykładzie funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, „Wartości i ich znaczenie”, 2014.

Domalewski J., System wartości młodzieży gimnazjalnej, Bydgoszcz-Toruń 2013.

K. Pasikowski K., Nasilenie orientacji konsumpcyjnej młodzieży ponadgimnazjalnej - badania pilotażowe, Siedlce 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30