Środowisko cyfrowe jako naturalny obszar funkcjonowania współczesnego człowieka w świetle nowego Dyrektorium o katechizacji

Autor

Słowa kluczowe:

kultura cyfrowa, media, social media, edukacja medialna

Abstrakt

Jednym z wymiarów funkcjonowania współczesnego człowieka jest uczestnictwo w cyfrowej kulturze i rzeczywistości. Obszar ten stanowi bowiem naturalną przestrzeń do działania ludzi XXI wieku. Traktuje o tym m.in. nowe Dyrektorium o katechizacji. Stąd w świetle tego dokumentu, autor artykułu podejmuje fundamentalne kwestie dotyczące odbiorców i uczestników środowiska cyfrowego, a także jego zalet i wad. Lekarstwem na zło i niewłaściwy stosunek do tej rzeczywistości ma być edukacja medialna rozumiana w sensie humanistycznym, a nie technologicznym. Ponadto środowisko cyfrowe będące naturalnym obszarem funkcjonowania człowieka, ma być też naturalnym środowiskiem obecności Boga.

Bibliografia

Benedykt XVI, Szukanie prawdy, by się nią dzielić. Orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2008), „L’Osservatore Romano” 3/2008 (wyd. pol.), s. 8-10.

Franciszek, «Chodź i zobacz» (J 1, 46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/ documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html, (dostęp: 05.06.2021).

Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2014), „L’Osservatore Romano” 2/2014 (wyd. pol.), s. 6-8.

Franciszek, Komunikacja i miłosierdzie - owocne spotkanie. Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2016), „L’Osservatore Romano” 2/2016 (wyd. pol.), s. 8-10.

Jan Paweł II, Rodzina wobec środków społecznego przekazu. Orędzie na 14. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (01 maja 1980), w: Kościół o mediach. Wybór dokumentów Kościoła o środkach społecznego przekazu, (Red.) P. Drzewiecki, Warszawa 2013, s. 163-165.

Paweł VI, Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji. Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (26 marca 1968), w: Kościół o mediach. Wybór dokumentów Kościoła o środkach społecznego przekazu, (Red.) P. Drzewiecki, Warszawa 2013, s. 133-135.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji (23 marca 2020), Kielce 2020.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio «Aetatis novae» (22 lutego 1992), w: Kościół o mediach. Wybór dokumentów Kościoła o środkach

społecznego przekazu, (Red.) P. Drzewiecki, Warszawa 2013, s. 63-79.

Bednarczyk R., Nowe media a katechizacja ludzi młodych - wyzwania i zagrożenia, w: Nowe media a styl życia, (Red.) K. Stępniak, Pułtusk 2016, s. 201-224.

Bojarska-Sokołowska A., Czy „cyfrowego tubylca” można zaciekawić lekcją matematyki?, w: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Nauczyciel a nowe technologie w szkole, (Red.) M. Nowicka, J. Dziekońska, Toruń 2018, s. 189-203.

Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013.

Fołtyn D., Środki społecznego przekazu – współczesne areopagi wiary, w: Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, (Red.) P. Mąkosa, Lublin 2019, s. 99-113.

Langier C., Cyberdziecko – nowe wyzwanie współczesnej edukacji wczesnoszkolnej, „Edukacja – Technika – Informatyka” 3/2018, s. 224-232.

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2003.

Lewek A., Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003.

Łęcicki G., Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa, „Kultura-Media-Teologia” 3/2010, s. 70-80.

Łęcicki G., Edukacja medialna w służbie katechezy, „Kultura-Media-Teologia” 4/2011, s. 72-81.

Mariański J., Mass media jako nośniki wartości i antywartości, w: Religia a mass media, (Red.) W. Zdaniewicz, Ząbki 1997, s. 108-127.

Kwiasowski Z., Znaczenie Internetu w wychowaniu, w: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, (Red.) H. Batorowska, Z. Kwiasowski, Kraków 2016, s. 176-187.

Morańska D., Nowoczesny nauczyciel, czyli jaki? Oczekiwania wobec kompetencji nauczycieli w społeczeństwie informacyjnym, w: Multimedialny wymiar edukacji, (Red.) D. Morańska, K. Wójcik, Dabrowa Górnicza 2014, s. 115-131.

Morbitzer J., O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki, „Labor et Educatio” 2/2014, s. 119-143.

Musiał E., Dziecko w świecie nowych mediów, w: Kultura - sztuka - edukacja, (Red.) B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa, Kraków 2015, s. 192-201.

Ptaszek G., Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Kraków 2019.

Rizzi V., Pigeon C., Rony F. i in., Designing a creative storytelling workshop to build self-confidence and trust among adolescents, „Thinking Skills and Creativity” 38/2020.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30