Nauczanie religii w szkole jako specyficzna forma katechezy

Autor

  • Grzegorz Księżak Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Słowa kluczowe:

Szkolna lekcja religii, katecheza

Abstrakt

Nauczanie religii w szkole stanowi specyficzną formę katechezy. Artykuł podejmuje próbę ukazania tego, co odróżnia katechezę od szkolnej lekcji religii. Parafia jest pierwszoplanowym miejscem katechezy, środowisko szkolne i katechetyczne tworzy szczególną przestrzeń spotkania z młodymi uczestnikami dialogu wiary. Relacja między nauczaniem religii w szkole i katechezą jest relacją zróżnicowania i komplementarności. Istnieje nierozerwalny związek i zarazem jasna różnica między nauczaniem religii i katechezą. Dla dobra uczniów szkoła i Kościół muszą skorelować swoje wysiłki na polu kształcenia i pogłębiania wiary. Katecheza szkolna powinna zatem wypełniać zadania postawione przez Kościół, jak i wybrane cele wyznaczone przez szkołę.

Bibliografia

Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.

Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, HW 7 (1996).

Binz A., Katecheta: misja, zawód czy powołanie?, w: W służbie człowiekowi, red. Z. Marek, Kraków 1991.

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Warszawa 1992.

Charytański J., Z Dobrą Nowiną w szkole, Warszawa 1991.

Finke M., Pedagogika wiary, Poznań 1996.

Instrukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły wydana przez Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 3 sierpnia 1990 r.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska „Ecclesia in Europa”.

Komunikat PAP, z dnia 28 czerwca 1990 r.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji Kubik W., Zasadnicze problemy współczesnej dydaktyki w katechezie, AK 418 (1978).

Kurzydło D., Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła, Kraków 2003.

List Pasterski Episkopatu Polski, List pasterski na rozpoczęcie roku szkolnego 2000, 03.09.2000.

List Pasterski Episkopatu Polski, Towarzyszyć młodzieży we wzrastaniu, 02.09.2007.

List Pasterski na II Tydzień Wychowania, 16-22.09.2012.

Lombaerts H., Komunikacja wiary dzisiaj, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000.

Łabendowicz S., Nauczanie religii w systemie szkolnym, ZFK 27 (2007) nr 3, s. 74-76.

Łabendowicz S., Nauczanie religii w szkole z perspektywy 25-lecia, w: Przyjdź królestwo Twoje, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2016.

Łaciak B., Szczepankowska U., Analiza podręczników do religii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz treści religijnych w podręcznikach do języka polskiego w gimnazjach, Instytut Spraw Publicznych 2013.

Majewski M., Antropologiczna koncepcja katechezy, Kraków 1995.

Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009.

Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 86.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu edukacji. Projekt, Warszawa 1998.

Misiaszek K., Jaka formacja katechetów?, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/ km_formacjakat.html, z dn. 10.07.2017.

Misiaszek K., Programy nauczania religii w szkole, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/ TA/TAK/programy_naucz_religii.html, z dn. 17.08.2019.

Murawski R., Ewangelizacyjny charakter katechezy, AK 84 (1992) nr 2, s. 184; G. Puchalski, Perspektywy nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Elbląskie” 3 (2001), s. 231-243; Szpet J., Ewangelizacyjny wymiar szkolnych lekcji religii, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 185-204.

Murawski R., Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich, Warszawa 1990.

Narecki Z., Katecheza dorosłych formą socjalizacji religijnej. Koncepcja ewangelizacji parafialnej, w: Kościół w służbie człowiekowi, red. W. Turek, J. Mariański, Olsztyn 1990.

Offmański A., W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza m/odzieżowa w latach 1945-2000, Szczecin 2000.

Potocki A., Ośmioklasiści wobec katechezy, Kat 4-5 (1998).

Rogowski C., Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Lublin 1997.

Sarzała D.M., Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, „Wychowawca” 9 (2000).

Szpet J., Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole, Poznań 2002.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Inicjacyjna funkcja katechezy, HW 7 (1996), s. 56.

Szymik J., Teologiczne podstawy rozumienia komunikacji, „Ethos” (1993).

Śnieżyński M., Realizacja zajęć katechezy w podającym toku nauczania (wyniki badań), w: Katecheta w szkole. Poradnik pedagogiczny, red. M. Śnieżyński, Kraków 1994.

Wołoszyn T., Obszary nowej ewangelizacji, „Bobolanum” 5 (1994).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-22